สัปดาห์นี้ มีเรื่องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้

         1. วันที่ 20 ธ.ค.53  ผอ.กศน.อ.เมืองร้อยเอ็ด  โทร. มาถามเรื่องการสำรวจข้อมูลรายบุคคลของ กศน.ตำบล ว่า สำรวจผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไปทุกคน ไม่ว่าจะอาชีพหรือระดับการศึกษาใด ใช่หรือไม่    ตอบว่า  ใช่


         2. วันที่ 22 ธ.ค.53  นิภาพร  กล้ากรกิจ ครู ศรช. กศน.อ.ลาดบัวหลวง  โทร. มาถามว่า  จะดาวน์โหลดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในประเภทวิชาคหกรรม ได้ที่ไหน    เรื่องนี้ผมเข้าไปดูในเว็บไซต์กลุ่มพัฒนา กศน. ซึ่งมีหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้ดาวน์โหลดแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีตัวหลักสูตรในประเภทวิชาคหกรรม   ผมจึงได้ส่งไฟล์ตัวหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในประเภทวิชาคหกรรม ไปให้นิภาพรทางอีเมล์    และขอนำมาให้ผู้สนใจดาวน์โหลด ณ ที่นี้ด้วย โดยคลิกที่ลิ้งค์ต่อไปนี้

- คำสั่งอนุมัติหลักสูตร

- หลักสูตรในประเภทวิชา เกษตรกรรม

  - หลักสูตรในประเภทวิชา คหกรรม

 - หลักสูตรในประเภทวิชา พาณิชยกรรม

 - หลักสูตรในประเภทวิชา ศิลปกรรม

 - หลักสูตรในประเภทวิชา อุตสาหกรรม


         3. จาก twitter นายกอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ [email protected]_Abhisit  เขียนว่า
              วันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๕๔ คำขวัญที่ผมมอบให้เด็กๆทุกคน

             “รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ”

             ทั้ง ๓ ด้านนี้มีความสำคัญกับเด็กๆในภาวะปัจจุบันมาก

             “รอบคอบ”   ปัจจุบันมีทางเลือกที่จะรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อใหม่ต่างๆ ต้องรู้รอบด้าน ไม่เป็นเหยื่อรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จนเกิดปัญหาแก่ตนเองและสังคม

             “รู้ คิด”   เรียนรู้รอบด้านแล้วต้องรู้จักคิด ใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาท ผมจึงอยากให้น้องๆเด็กๆรู้จักคิดให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น

             “จิต สาธาณะ”   สังคมต้องพึ่งพิงกัน เห็นได้ในยามมีภัยคนไทยเราช่วยกัน การปลูกฝังจิตสำนึกเช่นนี้จำเป็นอย่างยิ่งในสังคม เริ่มที่น้องๆเยาวชน


โลโก้วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554