การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโครงการอาหารกลางวัน

โครงการอาหารกลางวัน

โครงร่างการวิจัยเพื่อพัฒนาโครงการอาหารกลางวัน  

1.  ชื่อเรื่อง   การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโครงการอาหารกลางวัน  

   ชื่อผู้วิจัย  ;  นางอัมพร  แก้วแกมทอง 

2.  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย

          เรื่องของอาหารการกินถือเป็นปัจจัย 4  ซึ่งในปัจจุบันนี้การกินอยู่ต้องให้ถูกต้องตามหลักของโภชนาการ และถูกสุขอนามัย ตามนโยบาย อาหารปลอดภัย ในสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน และเพื่อสุขภาพ พลานามัยของผู้ใช้บริการ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่งานโภชนาการ จำต้องให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างดี

          ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยที่รับผิดชอบงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดนากันจึงได้สนใจที่จะทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนางานบริการในงานโครงการอาหารกลางวันให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

 

3.  ปัญหาการวิจัย  

                การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโครงการอาหารกลางวัน  สามารถนำไปพัฒนาหน่วยงานโครงการอาหารกลางวันได้หรือไม่

4.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

                1.  เพื่อจะได้ทราบข้อบกพร่องในด้านการให้บริการที่ควรปรับปรุง พัฒนา

                2.  เพื่อให้ข้อมูลทางด้านสารสนเทศมีความต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

5.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

                1.  นำผลจาการสำรวจไปใช้ปรับปรุงงานโครงการอาหารกลางวันให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

                2.  ข้อมูลทางด้านสารสนเทศมีความต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

 

6.  ตัวแปรในการวิจัย

                ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโครงการอาหารกลางวัน 

                ตัวแปรตาม  ได้แก่  นำผลที่ได้จากการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานโครงการอาหารกลางวันให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

  7.  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

                ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  ดังนี้

                วาโร  เพ็งสวัสดิ์.  (2546).  การวิจัยในชั้นเรียน.  กรุงเทพ ; สุวีริยานุสาส์น

                อุทุมพร  จามรมาน.  (2533)  การเขียนโครงงานวิจัย  เล่มที่ 9.  กรุงเทพฯ ; ฟันนี่ พับบลีชชิ่ง

  8.  วิธีดำเนินการวิจัย

                8.1  แบบแผนการวิจัย

เป็นการวิจัยแบบก่อนมีแบบการวิจัยเชิงทดลอง(pre-experimental  desing) แบบกลุ่มเดียวหรือรายกรณี  (one  shot  case  study)  โดยมีการจัดทำกับกลุ่มตัวอย่าง  จากนั้นจึงทำการสังเกตหรือวัดผลเพื่อตรวจสอบดูว่าข้อค้นพบที่ได้ตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่

                8.2  กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน  ช่วงชั้นที่ 1-3   โรงเรียนวัดนากัน  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2553  ช่วงชั้นละ  10  คน  จำนวน  30  คน

                8.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโครงการอาหารกลางวัน

                8.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยสุ่มตัวอย่างนักเรียน  ช่วงชั้นที่ 1-3  ที่ผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่าง  จำนวน  30 คน

                8.5  การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์เชิงปริมาณ  โดยคิดออกมาเป็นร้อยละของหัวข้อทำการประเมิน  ซึ่งมีอยู่  10  หัวข้อ

 9.  ปฏิทินการปฏิบัติงานวิจัย

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เดือนมิถุนายน

วันที่  ปฏิบัติงาน

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1.  กำหนดปัญหาและกลุ่มเป้าหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ศึกษาอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  เขียนโครงร่างการวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  เก็บรวบรวมข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  วิเคราะห์ข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  สรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  จัดพิมพ์และเข้ารูปเล่ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  เผยแพร่ผลงานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  เอกสารอ้างอิง

                วาโร  เพ็งสวัสดิ์.  (2546).  การวิจัยในชั้นเรียน.  กรุงเทพ ; สุวีริยานุสาส์น

                อุทุมพร  จามรมาน.  (2533)  การเขียนโครงงานวิจัย  เล่มที่ 9.  กรุงเทพฯ ; ฟันนี่พับบลีชชิ่ง

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงร่างการวิจัย

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#อาหารกลางวัน

หมายเลขบันทึก: 415967, เขียน: 23 Dec 2010 @ 13:49 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 12:55 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

IP: xxx.172.209.27
เขียนเมื่อ 

เป็นโครงการที่ทำได้จริงๆ และเห็นถึงประโยชน์ของโครงการมีแนวคิดที่สร้างสรรค์มากครับขอชม

ณัฏฐิลัก
IP: xxx.48.227.234
เขียนเมื่อ 

ดีมาก