ในช่วงเช้าวันนี้ได้เรียนเรี่องเทคโนโลยี่สารสนเทศกับอาจารย์ดรใ ปทีป  ทำให้เข้าใจและเห็นความสำคัญ