ปีการศึกษา  2553  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายทางวิชาการ  จำนวน  5  ครั้งได้แก่

  • กิจกรรมการเข้าค่ายวิชาภาษาไทย
  • กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
  • กิจกรรมเข้าค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิจกรรมเข้าค่ายดนตรี
  • กิจกรรมเข้าค่ายงานศิลปะ