ระบบนิเวศ: มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        คนเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ อาศัยปัจจัยในการดำรงชีวิตจากทรัพยากรธรรมชาติ 
ประชากร ที่เพิ่มมากขึ้น มีผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

  • ต้องแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอุปโภคบริโภคมากขึ้น         
  • ปรับปรุงเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต
  • ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตสำหรับเลี้ยงประชากรโลก              
  • พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
  • พัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร การขนส่ง                               
  • มีการแข่งขันทางการค้าและอุตสาหกรรมในระดับโลก

ประชากรเพิ่มมากขึ้น

  • ทรัพยากรธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว                
  • ระบบนิเวศเกิดการเปลี่ยนแปลง มีการสะสมของเสีย
  • เกิดมลภาวะที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัย                
  • ปัญหาของระบบนิเวศ

มีสาเหตุหลากหลาย ระดับท้องถิ่น เช่น น้ำเสียที่เกิดจากครัวเรือน  อากาศเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมในเมือง

 
             
             
         
         
   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วรรณภาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยที่ว่ามนุษย์นี่แหละเป็นผู้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติตัวยง  ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ

                 ครูอำนวยพร