หลังจากบทความฉบับที่แล้วที่ได้พูดถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า ( ACMECS)    ซึ่งบทความฉบับที่แล้วก็ได้พูดถึงประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์อย่างย่อๆไปแล้ว  

          เพราะฉะนั้นในวันนี้ผู้เขียนก็จะขอวิเคราะห์ในประเด็นที่ว่า ทำไมเราจะต้องรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบความร่วม( ACMECS)?          

          คำตอบ คือ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงทางเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน

          แล้วถ้าถามต่อมาว่าแล้วความร่วมมือภายใต้กรอบที่ชื่อว่า ( ACMECS) นั้นมันต่างจากความร่วมมือภายใต้โครงการที่ชื่อว่า ASIAN   ตรงไหน เพราะเท่าที่รู้ๆมา ASIAN ก็เป็นโครงการที่มีการรวมตัวกันเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยไม่ใช่หรือ     

          คำตอบ คือ ใช่ทั้ง 2  ก็มีลักษณะเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจเหมือนกัน       อ้าวแล้วอย่างนี้มันจะต่างกันอย่างไรหละ ?      

           เอาหละถ้าอย่างนั้น ณ บัดนี้ผู้เขียนจะเสนอ ถึงความแตกต่างในด้านต่างๆระหว่าง ACMECS และ ASIAN      

           1    ASIAN  หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้( Assoiation of   Southeast  Asian Nations)          

                  ACMECS หรือยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี เจ้าพระยา แม่น้ำโขง( Ayeyawady- Chao Phraya- Mekong Economic Cooperation Strategy)     

       2       ASIAN เกิดขึ้นเมื่อ ปี 2510 ในยุคแห่งการเผชิญหน้าด้านการเมืองในเอเชีย   ตะวันออกเฉียงใต้ บนความแตกต่างทางเชื้อชาติ, ศาสนา,วัฒนธรรม,และประวัติศาสตร์                ACMECS เป็นแนวคิดที่ นายกทักษิณ ชินวัตร ได้หยิบขึ้นมาหารือกับผู้นำ  กัมพูชา ลาว และพม่า ในช่วงการประชุมผู้นำอาเชี่ยนสมัยพิเศษว่าด้วยโรค sars เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546 ที่กรุงเทพและได้รับการสนับสนุนในหลักการจากประเทศเพือ่น บ้าน ทั้ง 3 และต่อมาเวียดนามก็ได้เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 10 พฤษภาคม 2547      

      3    ASIAN ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศคือ กัมพูชา ไทย พม่า ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และบรูไน        

          ACMECS ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 5 ประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า ไทยและเวียดนาม

     4     ASIAN ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ    - เร่งรัดความเจริญก้านหน้า เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในระดับภูมิภาคโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างกัน  -  ส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรม วิชาการ   การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบการฝึกอบรม วิจัยในด้านการศึกษาวิชาชีพ เทคนิคและการบริหารความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม   

          - การยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาขน       

          - ส่งเสริมการศึกษาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้      

         - รักษาความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นประโยชน์กับองค์การระหว่างประเทศ                ACMECS ยุทศาสตร์ความร่วมมือ

        -    ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและก่อให้เกิดความเจริญเติบโตมากขึ้นตามแนวเขตชายแดน

             เพื่ออำนวยความสะดวกให้มีการเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการผลิตไปยังบริเวณที่มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ

  -          เพื่อสร้างโอกาสการจ้างงานและลดความแตกต่างของรายได้ในหมู่ประเทศทั้ง 5 -          เพื่อส่งเสริมความมั่นคง สันติภาพ  เสถียรภาพร่วมกันสำหรับทุกฝ่ายในลักษณะที่ยั่งยืน    

          และนี้หละคะคือความแตกต่างกันระหว่าง ASIAN และ  ACMECS เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ACMECS จะเน้นพัฒนาในกลุ่มให้มีความเข้มแข็งโดยรวมกลุ่มพัฒนาร่วมกับประเทศตามแนวเขตชายแดนซึ่งเป็นการพัฒนาในลักษณะช่วยเหลือซึ่งกันและกันและลดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ส่วนASIAN นั้น จะเน้นพัฒนาในระดับที่ใหญ่กว่าคือระดับภูมิภาค ซึ่งตัวผู้เขียนมีความเห็นการพัฒนาร่วมกันในระดับภูมิภาคนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเราสามารถทำจุดเล็กๆให้เข้มแข็งในด้านต่างๆก่อน แล้วค่อยไปรวมกลุ่มพัฒนาที่ใหญ่ขึ้นซึ่ง มันจะทำให้ช่วยลดช่องว่างระหว่างกันและเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการค้า เศรษฐกิจ และสังคม มากขึ้นทั้งนี้เนื่องจาก ทุกประเทศมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มีความเลื่อมล้ำกันไม่มาก        

          เพื่อนๆเห็นด้วยกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจดังข้างต้นหรือไม่คะ อย่าลืมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะ สำหรับตัวผู้เขียนขอสัญญาคะว่าจะเฝ้าติดตามโครงการความร่วมมือดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและจะนำมาเสนอให้ผู้อ่านในครั้งต่อไปคะ