แบบทดสอบชุดที่ ๑
เรื่อง ไตรยางค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
...................................................................................................................................................... 
คำชี้แจง :  ให้นักเรียนเขียนอักษรของไตรยางค์จัดหมวดหมู่ให้ถูกต้องดังนี้
 
๑.    อักษรกลาง มี...... ตัวอักษร
มีดังนี้   ..............................................................................
๒.   อักษรสูงมี  .................... ตัวอักษรมี
ดังนี้ ...........................................................................
๓.    อักษรต่ำจัดแบ่งเป็น  ..............จำพวก ดังนี้
                ๓.๑ อักษรต่ำ.................... มีอักษรดังนี้
                                ......................................................................................................................
                                ......................................................................................................................
                ๓.๒  อักษรต่ำ....................มีอักษรดังนี้
                                ...........................................................
                                ...........................................................
...........................................................
 ...........................................................
                                ...........................................................
...........................................................
...........................................................  
๔.   ยกตัวอย่างคำที่เป็นอักษรกลางมา  ๕  คำ
....................................            .....................................           .....................................           ........................................        ...........................................
๕.   ยกตัวอย่างคำที่เป็นอักษรสูง มา ๖  คำ
....................................            .....................................           .....................................
....................................            .....................................           .....................................
๖.     ยกตัวอย่างคำที่เป็นอักษรสูง มา  ๙  คำ
                ....................................            .....................................           .....................................
....................................            .....................................           .....................................
....................................            .....................................           .....................................
 
ชื่อ .................................................................................. ชั้น .............  เลขที่ ..............