ddress>แบบทดสอบชุดที่ ๑ ddress>เรื่อง ไตรยางค์ ddress>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ddress> ......................................................................................................................................................  ddress>คำชี้แจง :  ให้นักเรียนเขียนอักษรของไตรยางค์จัดหมวดหมู่ให้ถูกต้องดังนี้ ddress>  ddress>๑.    อักษรกลาง มี...... ตัวอักษร ddress>มีดังนี้   .............................................................................. ddress>๒.   อักษรสูงมี  .................... ตัวอักษรมี ddress>ดังนี้ ........................................................................... ddress>๓.    อักษรต่ำจัดแบ่งเป็น  ..............จำพวก ดังนี้ ddress>                 ๓.๑ อักษรต่ำ.................... มีอักษรดังนี้ ddress>                                 ...................................................................................................................... ddress>                                 ...................................................................................................................... ddress>                 ๓.๒  อักษรต่ำ....................มีอักษรดังนี้ ddress>                                 ........................................................... ddress>                                 ........................................................... ddress> ........................................................... ddress>  ........................................................... ddress>                                 ........................................................... ddress> ........................................................... ddress> ...........................................................   ddress>๔.   ยกตัวอย่างคำที่เป็นอักษรกลางมา  ๕  คำ ddress> ....................................            .....................................           .....................................           ........................................        ........................................... ddress>๕.   ยกตัวอย่างคำที่เป็นอักษรสูง มา ๖  คำ ddress> ....................................            .....................................           ..................................... ddress> ....................................            .....................................           ..................................... ddress>๖.     ยกตัวอย่างคำที่เป็นอักษรสูง มา  ๙  คำ ddress>                 ....................................            .....................................           ..................................... ddress> ....................................            .....................................           ..................................... ddress> ....................................            .....................................           ..................................... ddress>  ddress>ชื่อ .................................................................................. ชั้น .............  เลขที่ ..............