1

                ก่อนถึงวันนัดหมายกับท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ ท่านได้รับมอบหมายให้แต่ละคนเลือกบทบาทสมมุติของตนเอง สำหรับตัวเองเลือกเป็นนักเรียนชาวนา ทั้งๆ ที่ชีวิตจริงห่างไกลจากวิถีชีวิตชาวนามาก เกิดและเติบโตในเมือง และสนใจศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ ชาวเล และซาไกซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชีพทางทะเล และเก็บของป่าล่าสัตว์มากกว่า 

                เริ่มเตรียมตัวด้วยการอ่านเอกสาร ทำให้เข้าใจถึงขบวนการจัดการการเรียนรู้ของโรงเรียนชาวนามากขึ้น แต่ก็ยังเข้าไม่ถึงวิถีชีวิตของชาวนาอยู่ดี คาดว่าเมื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มแล้วคงจะได้ความรู้ในมิติที่กว้างและลึกมากขึ้น