เตรียมงาน โครงการเสวนาร่วมวาด ร่วมหวัง เพื่อเด็ก ภาคอีสาน


           โครงการเสวนาร่วมวาด ร่วมหวัง เพื่อเด็ก ภาคอีสาน
ความเป็นมา :                          
                หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับกลุ่มเราเข้าใจ  มูลนิธิเข้าถึงเอดส์  โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี   หน่วยวิจัย SEARCH, HIV-NAT ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ สถาบันคลังสมองของชาติ  ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย   และ deo documentary   ได้พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนที่มีเชื้อเอชไอวีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 ดำเนินงานในพื้นที่ กรุงเทพฯ  เพชรบุรี  ขอนแก่น  และเชียงราย  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหลักจาก องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 
 การดำเนินงานของเครือข่ายเริ่มจากการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ศิลปะเพื่อการเยียวยาจิตใจเด็กที่มีเชื้อเอชไอวี   บูรณาการร่วมกับการรักษาสุขภาพ  และการรณรงค์สาธารณะเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยการมีส่วนร่วมของเด็กที่มีเชื้อเอชไอวี    มาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยรวมของเด็กและครอบครัว  การส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มเยาวชนมีเชื้อเอชไอวี  และการส่งเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
                ปัจจุบันโครงการดำเนินงานมาเป็นระยะเวลาประมาณ 7 ปี  ในบางพื้นที่ได้มีการนำร่องขยายการดำเนินงานไปยังพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้ครอบคลุมเด็กที่มีเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้น  และครอบคลุมการทำงานแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งขยายการดำเนินงานไปยังกลุ่มเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบากอื่นๆ  เช่น เด็กที่ไม่มีเชื้อเอชไอวีแต่พ่อ/แม่มีเชื้อเอชไอวี  เด็กป่วยเรื้อรัง  เด็กในสถานสงเคราะห์  เด็กที่อยู่ในสถานพินิจฯ  เป็นต้น  
                ดังนั้นเพื่อเป็นการนำเสนอบทเรียนการทำงานกับเด็กและเยาวชนที่มีเชื้อเอชไอวี   แลกเปลี่ยนถึงข้อเสนอต่อทิศทางการทำงานกับเด็กที่มีเชื้อเอชไอวี ในพื้นที่ภาคอีสาน   หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น    และองค์กรเครือข่ายความร่วมมือจึงร่วมกันจัดงานนิทรรศการและเสวนาเรื่อง  ร่วมวาด ร่วมหวัง เพื่อเด็ก ภาคอีสาน  โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก  องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย  
วัตถุประสงค์ :
1)       เพื่อนำเสนอบทเรียนการทำงานกับเด็กและเยาวชนที่มีเชื้อเอชไอวี  
2)       เพื่อแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะต่อการกำหนดทิศทางการทำงานกับเด็กที่มีเชื้อเอชไอวี ภาคอีสาน    รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือในการขยายผลการดำเนินงานทั้งกับเด็กที่มีเชื้อเอชไอวีและเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบากด้วยสาเหตุอื่น  
ผู้เข้าร่วม:
ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและเอกชน  ด้านการแพทย์  การศึกษา  สังคม  ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน และนักศึกษาที่สนใจ ประมาณ  100  คน 
วันเวลาสถานที่ :
                วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2553  ถึงวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553  ณ ห้องประชุม2 ชั้น3 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สว.2) คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กำหนดการบนเวที : 
วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2553
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.20 น. กล่าวต้อนรับ โดย   รศ.ภพ โกศลารักษ์  คณะ  แพทย
                         ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
                         การแสดงละครเวที “ร่วมวาด ร่วมหวัง เพื่อเด็ก”
                        โดย นักศึกษาจิตอาสา บ้านชีวาศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
09.20 – 09.30 น.  กล่าวเปิดงาน โดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
                            ขอนแก่น 
09.30 – 09.40 น. ร่วมกล่าวเปิดงาน โดย  Mr.Robert Gass  โปรแกรมเอชไอ 
                         วี/เอดส์  องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย  
 09.40 – 10.30 น. “แนวคิดและประสบการณ์การดำเนินงานกับเด็กและวัยรุ่นที่
                            มีเชื้อเอชไอวีแบบองค์รวม”
                                ชมวีดิโอ และนำเสนอโดย  รศ.นพ.ภพ โกศลารักษ์  คณะ
                              แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
10.30 –11.00 น.   พัก และชมนิทรรศการผลงานของเด็กที่มีเชื้อเอชไอวีและ
                           ซุ้มกิจกรรมศิลปะ
11.00 – 12.00 น.  นำเสนอ “บทเรียนและทิศทางในการให้การรักษาเด็กและวัย
                          รุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี”
                        โดย  ภญ.ธนิษฐา อุดมพานิช                 โรงพยาบาลศรี
                         นครินทร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                        พญ.วนิดา ฉัตรชมชื่น                    โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
                        ดำเนินรายการโดย รศ.นพ.ภพ โกศลารักษ์  คณะแพทย
                         ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
12.00 – 13.00 น. พัก
13.00 – 15.00 น.  นำเสนอ “บทเรียนและทิศทางการดูแลด้านจิตสังคมและการ
                          ศึกษาของเด็กที่มีเชื้อเอชไอวี” 
                        โดย คุณสมใจ รัตนมณี                     โรงพยาบาลศรี
                       นครินทร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                          คุณชุติมา สายแสงจันทร์            กลุ่มเราเข้าใจ  ภายใต้
                        มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
                         รศ.ดร.บำเพ็ญจิต แสงชาติ         คณะพยาบาล    
                         ศาสตร์              มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
                          คุณธวัชชัย  รื่นรมย์สิริ                 เทศบาลนครขอนแก่นคุณ
                        ธวัชชัย
                        คุณประภาพร  สำเรียงจิตต์        สำนักงานเขตพื้นที่การ
                      ศึกษา  ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1
ดำเนินรายการโดย  คุณจีรนุช เปรมชัยพร     กลุ่มเราเข้าใจ ภายใต้มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
15.00 – 15.15 น   พัก
15.15 – 16.15 น.  นำเสนอ “บทเรียนและทิศทางการส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะ
                         เพื่อการเยียวยาจิตใจและส่งเสริมคุณค่าในตนเองของเด็กที่มี
                         เชื้อเอชไอวี” 
                                ชมวีดิโอ “ศิลปะยาใจ : กระบวนการทำงานศิลปะเพื่อ
                          เยียวยาจิตใจเด็กที่มีเชื้อเอชไอวี”และนำเสนอโดย อ.พนิดา 
                          ฐปนางกูร     สถาบันคลังสมองของชาติ
 วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. เสวนา “การพัฒนาสื่อเพื่อลดการตีตราเกี่ยวกับเอดส์และคุ้ม
                               ครองสิทธิเด็กที่มีเชื้อเอชไอวี”  
                                โดย  คุณรัชพล   กาญจนาคม  deo documentary 
                                    คุณชุติมา  สายแสงจันทร์ กลุ่มเราเข้าใจ  ภายใต้มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
                                    คุณสุมาลี สุวรรณกร                    สโมสรนักเขียนภาค
                                 อีสาน (ผู้สื่อข่าวเนชั่น ผู้อ่านข่าว KTV) 
                                 ดำเนินรายการโดย อ.พนิดา  ฐปนางกูร   
                                 สถาบันคลังสมองของชาติ
10.30 – 10.50 น. พัก
10.50 – 12.00 น.  นำเสนอ “บทเรียนการมีส่วนร่วมของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
                               ขอนแก่น ในการเป็นอาสาสมัครจัดกิจกรรมกับเด็กที่มี
                             เชื้อเอชไอวี”   โดย  นักศึกษาจิตอาสา  บ้านชีวาศิลป์ 
                              มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแลกเปลี่ยนโดย   
                                รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
                                และถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
                                คุณบัณฑิต  โคตรมณี             เครือข่ายสื่อและการ
                                 แสดง ขอนแก่น
                                คุณเศกสันต์  วิชัยพล              บ้านชีวาศิลป์ 
                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                                ดำเนินรายการโดย รศ.นพ.ภพ โกศลารักษ์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
12.00 – 13.00 น.  พัก          
13.00 – 14.30 น.  ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย “ทิศทางการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่
                             มีเชื้อเอชไอวีแบบเป็นองค์รวมในภาคอีสาน”
                                นำเสนอผลในกลุ่มใหญ่
                                ดำเนินรายการโดย  คุณชุติมา  สายแสงจันทร์  กลุ่มเรา
                               เข้าใจ
14.30 – 16.00 น.  ให้ข้อคิดเห็น “ทิศทางการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอ
                             วีแบบเป็นองค์รวมในภาคอีสาน”              
                                โดย คุณธนันดา  นัยวัฒนกุล  ศูนย์ความร่วมมือไทย-
                               สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
                               คุณปรเมศร์  เพ็งสว่าง            สำนักงานหลักประกัน
                               สุขภาพแห่งชาติ เขต7 จังหวัดขอนแก่น
                              คุณเกียรติชัย  สารเศวต         สำนักงานป้องกันควบคุม
                               โรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
16.00 น.                 ปิดการเสวนา

เก็บภาพบรรยากาศการเตรียมงาน โครงการเสวนาร่วมวาด ร่วมหวัง เพื่อเด็ก ภาคอีสาน มาให้ชมค่ะ งานเริ่ม 8-9ธันวาคม 2553 ผู้เขียนก็ไปร่วมชมและไปให้กำลังใจทีมงานที่เตรียมงานหลังทำงานประจำเสร็จ แล้ว จะมาเล่าบรรยากาศของงานให้ฟังนะคะ ต้องเตรียมตัวนิดหน่อยและรีบเข้านอนเพราะพรุ่งนี้ต้องไปช่วยงานทั้งวันเลยค่ะ 

                          ซุ้มศิลปประดิษฎ์

      น้องๆนักศึกษากำลังซ้อมละคร         กระเป๋าที่น้องๆ เพ้นท์ไว้แจกผู้เข้าร่วมเสวนา

หมายเลขบันทึก: 412519เขียนเมื่อ 7 ธันวาคม 2010 22:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 16:37 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)

สวัสดีค่ะพี่แจ๋ว

มาชมโครงการดีๆ เด็กผู้ติดเชื้อได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้โครงการดีๆนี้ ลดเรื่องstigma มีการดูแลด้านจิตสังคมและหลายๆเรื่องที่น่าสนใจ ชื่นชมค่ะ

ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ

สวัสดีค่ะ น้องอุ้ม

ขอบคุณค่ะที่เข้ามาชมและให้กำลังใจ

พี่แจ๋ว

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี