การสร้างสรรค์ระบบหรือพัฒนาเทคนิควิธี

  Contact

  การสร้างสรรค์ระบบหรือพัฒนาเทคนิควิธี  
สื่อมิได้ขาดแคลนแต่ขาดเทคนิควิธีในการผลิตสื่อการสอน ดังนั้นจึงต้องวางแผนให้สามารถใช้สื่อนั้นไปพัฒนาผู้เรียนให้มากที่สุด

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In สมจิตร รอยแก้ว

Post ID: 41249, Created: , Updated, 2012-02-11 15:28:25+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #การสร้างสรรค์ระบบหรือพัฒนาเทคนิควิธี

Recent Posts 

Comments (0)