นายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ

ผู้รับแทนเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นายแพทย์ประพจน์  เภตรากาศ

เป็นทูตพิทักษ์สิทธิเด็กประจำปี 2553  สาขาองค์กรพัฒนาเอกชน

            ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขและเป็นประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 

             ตลอด 28 ปีที่ผ่านมาคุณหมอประพจน์    เภตรากาศ ได้ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพในการสนับสนุนให้มีการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและเกิดความมั่นใจในการดูแลเอาใจใส่ฟื้นฟูและพัฒนาบุตรหลานของตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพของตน เกิดองค์ความรู้ในชุมชน ลดการพึ่งพานักวิชาชีพ ส่งผลให้เด็กพิการจำนวนมากได้เติบโตอย่างมีคุณภาพด้วยความรัก ความเข้าใจของผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมยอมรับในคุณค่าและศักดิ์ศรีของเด็กพิการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณะทำงานด้านเด็กความเห็น (0)