Run CoP KM เรื่อง "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้" เครือข่ายสตรีนนทบุรี

   วันที่ 25 ก.ค. ได้ไปร่วมงาน Run CoP KM เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ของเครือข่ายโรงเรียนสตรีนนทบุรี หลายโรงเรียน คือ สตรีนนทบุรี  ศรีบุณยานนท์  เบญจมราชานุสรณ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่  วัดปากน้ำ  วัดชลอ  ไทยรัฐวิทยา  ประชาอุปถัมภ์ และอนุราชประสิทธิ์  ซึ่งโรงเรียนสตรีนนทบุรีเป็นเจ้าภาพดูแลทั้งหมด    
      ภาคเช้า ได้เชิญ รศ.ดร. ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์ อาจารย์ มสธ. มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน  ภาคบ่าย ผมและท่านรองฯผ่องใส ถาวรจักร์ได้ช่วยกัน Run CoP ให้คุณอำนวยและคุณกิจจากโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 9 โรงเรียน มาเล่าการทำวิจัยและพัฒนาผลงานวิจัยในโรงเรียนกันร่วม 40 คน และเชิญท่าน ศน.กิตติ จาก สพท.นครปฐมเขต 1 มาเล่าเรื่องและให้ข้อเสนอแนะการทำงานวิจัยด้วย
      เราได้เก็บเกี่ยวนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยของแต่ละคนมากมาย เช่น ละครโรงจิ๋ว  CAI สอนศัพท์  การให้นักเรียนทำการโรงเรียน(ไม่ใช่การบ้าน)  การใช้ICTพัฒนาการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ฯลฯ  ซึ่งแต่ละคนจะเล่าถึงปัญหาที่พบในการสอน  สาเหตุของปัญหา  และแนวทางในการแก้ปัญหา(นวัตกรรม)  รวมทั้งสิ่งที่คิดจะทำกันต่อไป 
     มีข้อสังเกตว่าจากประเภทงานวิจัยในชั้นเรียน 3 ประเภทคือ 1)วิจัยสำรวจ  2)วิจัยสร้างนวัตกรรม  3)วิจัยเชิงประเมิน เราจะพบว่ากลุ่มนี้ทำวิจัยประเภท 2 เกือบทั้งหมด  ซึ่งมีประเภทที่ 1 บ้าง แต่ไม่มีประเภทที่ 3 เลย
     ในตอนท้ายท่านรองฯผ่องใส  ได้ร่วมกับที่ประชุมวางแผนกันว่าเราจะทำอะไรกันต่อไป ซึ่งสรุปได้ว่า
      1.แต่ละคนจะกลับไปพัฒนางานวิจัยของตนเอง และโรงเรียนทำแผนการส่งเสริมการทำวิจัยในโรงเรียนของตนให้ชัดเจน ใครที่ยังไม่เริ่มต้นเขียนก็ให้เขียนเค้าโครงการวิจัยให้สำเร็จ  ใครที่ทำวิจัยแล้วก็สรุปบทคัดย่อออกมา นำเสนอเป็น Powerpoint ในการประชุมครั้งต่อไปวันที่ 30 สิงหาคม
      2. วันที่ 21 กันยายน จะจัดตลาดนัดงานวิจัยที่โรงเรียนสตรีนนทบุรี  จะทำซุ้มให้ทุกโรงเรียนนำผลงานวิจัยของครูมาจัดนำเสนอกัน
      หลังจากนั้นก็จะหารือกันเพื่อ Run CoP KM เรื่องการวิจัยกันอย่างต่อเนื่อง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (0)