เกษตร  4   ชั้น  คือ  ระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช  แต่ละขนาดที่มีความสูงต่างระดับกัน  เพื่อรักษาระบบนิเวศ  และความสมดุลตามธรรมชาติ  ตลอดจนการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนตลอดไป  เช่น  

ชั้นที่  1    ปลูกพืชตระกูลหัว  เหง้า  เช่น  ขมิ้น  ข่า 

ชั้นที่  2  ปลูกผักพื้นบ้าน    ผักหวาน  มะละกอ  กล้วย 

ชั้นที่  3  ปลูกไม้ผล   มังคุด  ลองกอง 

ชั้นที่  4  ปลูกไม้ผล  ไม้ยืนต้น   สะตอ  มะพร้าว  หมาก  ทุเรียนพื้นบ้าน