อบรมการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน สำหรับครู กศน. Day 1

        ผู้บริหาร กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา  นายพานิช  ศรีงาม นำคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา เข้ารับการอบรม ในหลักสูตรการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน สำหรับครู กศน. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2553  ณ ห้องประชุม Amporesidence จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       ได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี  ศรีสังข์ จากภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม นำสู่การปฏิบัติ
เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา  ตลอดหลักสูตรผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ และเข้าใจแนวคิดขั้นตอนและกิจกรรมการดำเนินการวิจัยปฏิบัติ และสามารถเสนอรายงานการวิจัยปฏิบัติการได้

 

            วิทยากรนำผู้เข้าอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการวิจัย ดังนี้

  •  เจตคติที่มีต่อการวิจัย 

  • ความสำคัญและประโยชน์ของงานทำงานวิจัยสำหรับครูผู้สอน

  • ขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการ วงจร PAOR

  • การวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและปัญหาการวิจัย

 

"กระบวนการเรียนรู้ จะไม่เกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติ"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยาความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

การอบรมในวันนี้นับเป็นประโยชน์มากสำหรับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้ครูจะได้ไปพัฒนาทางด้านการจัดการเรียนการสอน

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง แวะมาชมกิจกรรมครับ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง กับคำว่า "กระบวนการเรียนรู้ จะไม่เกิดขึ้นหากไม่นำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ" เป็นกำลังสู้ ๆ นะคะ มีองค์ความรู้ดี ๆ ก็อย่างลืมมาบอกต่อ ๆ นะคะ

ขอบคุณทุกท่านเลยค่ะ ติดตามการอบรมวันที่ 2

http://gotoknow.org/blog/kunnui555/407724