ไอซีที"พลิกโฉมการเรียนด้วยเครืองมือใหม่"(ตอนที่ 1)

ไอซีที

เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายนมีโอกาสได้เข้าร่วมงาน ICTED 2010 ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน http://www.ku.ac.th/icted2010/ โดยได้รับเชิญจาก สสวท.ในฐานะเป็นวิทยากรแกนนำสาขาคอมพิวเตอร์ เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่ครูเราจะต้องได้รับเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เท่าทันเทคโนโลยี ปีนี้ social media, socail network มาแรง งานนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับ socail media กับการศึกษายุคไอซีที โดยท่านอาจารย์ยืน ภู่วรวรรณ ซึ่งท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง social learning  การเรียนรู้โดยสื่อสังคมที่มีอยู่แล้วให้เกิดการเชื่อมโยง การอยู่ร่วมกันของคนกับสิ่งแวดล้อมทางดิจิตอล ซึ่งปัจจุบันสื่อสังคมจะเน้นตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ตอบสนองความต้องการด้วยเทคโนโลยี
พฤติกรรมมนุษย์จากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างต่อเนื่องระหว่าง ความคิด พฤติกรรม และสิ่งแวดล้อม คนเราต้องการความสนุกสนานการเรียนรู้ต้องอาศัยความสนุกเป็นตัวนำ เหมือนการเล่นของสัตว์เป็นการเรียนรู้ เล่นให้สนุก อาชีพของเด็กคือการเล่น ดังนั้นควรให้เด็กเล่นอย่างมีสาระ การเรียนของคนรุ่นใหม่ต้องใช้ของเล่นไฮเทค คนเราทนต่อความรอคอยไม่ได้ ชีวติมีเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลาง Network Centricnจะเรียนรู้ จะหาข้อมูลอะไรก็ได้ การก้าวสู่ Modernization http://en.wikipedia.org/wiki/Modernizationทำให้มี Individualization http://en.wikipedia.org/wiki/Individualizationสูง ปัจเจกบุคคลในสังคม ปัจเจกชน และปัจเจกบุคคลในสังคมชุมชน ALone in crowd ผู้บริโภคข่าวสาร ข้อมูลสูง 
พลังแห่งการเรียนรู้ ต้องทันโลก ทันเทคโนโลยีใช้แนวคิดใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ การเรียนรู้ในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี ด้านการจัดการความรู้ การแสวงหา  การเข้าถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การคิดต่อยอด การใช้ความรู้ คนรุ่นใหม่ต้องอ่านเขียนเป็นและอ่านเขียนแบบดิจิตอล อ่านบนจอภาพ เขียนด้วยแป้นพิมพ์

รูปแบบการศึกษาพึ่งเทคโนโลยี การเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่าย รวดเร็ว และมาก เปลี่ยนรูปแบบจากการสอนเป็นการเรียนรู้

  สรุป ปัจจุบันต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยี ครูสามารถที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการต่อยอดความคิด เปลี่ยนจากการสอนมาเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน

http://www.learning-theories.com/social-learning-theory-bandura.html 
http://cafethai.tripod.com/theory-0112.htm  http://blog.buu.ac.th/blog/learning/31 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูอริศราความเห็น (1)

ครูโย
IP: xxx.207.160.178
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่นำเรื่องดี ๆ มาบอกเล่า