ช่วยกันพัฒนา

ระบบช่วยกันเราอยู่

             บางครั้งการที่เราจะเริ่มทำอะไรสักอย่างที่มีคนหมู่มากเป็นส่วนร่วม..เรามักจะท้อแท้..ไม่อยากทำ  แต่อาจจะมีวิธีที่อาจทำให้คนหมู่มากหันมาช่วยเรา/มีส่วนร่วมในการรร่วมมือทำให้สิ่งที่คาดหวัง/เป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้บรรลุวัตถุประสงค์ได้...หน่วยประกันคุณภาพ กส. จึงได้ลองพยายามหาระบบที่จะทำให้คนหมู่มากในองค์กร (กองกิจการนิสิต) มาช่วยกันยพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพแล้วก้าวหน้า ซึ่งเราได้นำเป้าหมายของมหาวิทยาลัยนเรศวรมาเป็นหลักในการพัฒนาองค์กรของเรา คือ "การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย"  ซึ่งเราเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูง  หากเราทุกหน่วยงานร่วมมือร่วมใจกัน  กองกิจการนิสิตก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะพยายามเป็นหน่วยงานที่พัฒนางานด้วยการวิจัย...ซึ่งกองกิจฯ ได้กำหนดเป้าประสงค์ว่า " เราจะใช้วิจัยสถาบันในการพัฒนางาน.....เราพบว่าคำว่าวิจัยนั้นทำให้ทำคนในองค์กรของเราคิดว่ายาก และไม่อยากทำ เราจึงคิดระบบที่ทำให้บุคลากรกองกิจฯ ทำวิจัย/วิจัยสถาบันได้เราจึงใช้ระบบ "ช่วยกันเราอยู่" ในการทำวิจัยของกองกิจการนิสิต โดยมีรายละเอียดดังนี้

        กำหนดและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยกองกิจการนิสิต ซึ่งมีหน้าที่สำคัญที่ต้องทำให้เกิดงานวิจัยสถาบันขึ้นโดยเริ่มจาก

        - การให้ความรู้

        - การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำวิจัย

        - การช่วยดู/พิจารณาหัวข้อการวิจัย

        -  การให้คำแนะนำ

         -  ให้ความช่วยเหลือ

        -  และการติดตามความเก้าหน้าในการทำ วิจัยเป็นระยะ ๆ 

          ซึ่งสามารถทำให้ผู้วิจัยในองค์กร (กองกิจการนิสิต) มีความรู้สึกว่าไม่ได้ทำงานเพียงคนเดียวมีเพื่อน ๆ ช่วยทำ...โดยลักษณะการให้ความช่วยเหลือแบบเพื่อนผู้หวังดี (กัลยานมิตร) อยากให้เค้าประสบผลสำเร็จในทางที่ดี  ในปัจจุบันในกองกิจการนิสิตมีบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ เสนอหัวข้อในการทำวิจัย จำนวน 8 เรื่อง  เช่น ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของงานธุรการ, การบริหารงานวินัยและการพัฒนานิสิต, ปัจจัยที่มีผลทำให้นักกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวรไม่ประสบผลสำเร็จในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, ศึกษาความคิดเห็นและปัญหาในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในกองกิจการนิสิต, ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยไปรษณีย์, ความพึงพอใจเกี่ยวกับวารสารกองกิจการนิสิต, ศึกษาวิเคราะห์นิสิตที่กระทำผิดวินัยนิสิต, ศึกษาความต้องงานพิเศษทำระหว่างเรียนของนิสิต มน., ความต้องการของผู้รับบริการจักรยานชมรม 2 ล้อ และความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการของหน่วยวิชาทหาร มน.   ซึ่งหัวข้อวิจัยดังกล่าวยังไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัย กส. เราจะพิจารณาหัวข้อวิจัยในวันนี้ 24  ก.ค. 2549  นี้  ถ้าสรุปอย่างไรต้นไม้จะมาเล่าให้ฟังนะ

    

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ผมชอบประโยคที่ว่า "เราจะใช้วิจัยสถาบันในการพัฒนางาน" แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาหน่วยงานครับ
  • ผมคงต้องขอเรียนรู้งานวิจัยสถาบันจากกองกิจ ด้วยคนครับ