แนวข้อสอบวิชาแนวความคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์

1.ท่านคิดว่าการศึกษาเกี่ยวกับOrganization  theory  เกี่ยวกับการศึกษาด้าน PAอย่างไรบ้างจงอธิบายโดยละเอียด

 

2.ให้ท่านนำแนวคิดเกี่ยวกับ The    Closed   Model (องค์กรแบบปิด)โดยเฉพาะในเรื่องCharacteristics (คุณลักษณะของตัวแบบมาอธิบาย) ถึงขอบเขตของการศึกษาวิชา

PA   พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

 

3.ให้นำแนวคิด Paradigm  3; Public   Administration  as  Political    Science ,   1950-1970 ซึ่งเป็นที่มาของการศึกษา     การบริหารเปรียบเทียบระหว่างสังคมที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันมาอธิบายการบริหารราชการของประเทศไทยพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

 

4. ท่านคิดว่าในอนาคตรูปแบบและขบวนการของ PA การบริหารงานสาธารณะจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรบ้างจงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

 

5. ให้อธิบายแนวถึงความแตกต่างระหว่าง  publicness และ  privateness โดยละเอียดพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

6. ให้นำแนวคิด The  Publics/Administration  Dichotomy มาอธิบายปรากฎการเกี่ยวกับการบริหาราชการไทยพร้อมกับอธิบายโดยละเอียด

 

7. ท่านคิดว่าการศึกษาเรื่อง   The  public  Budget  เกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง  และเกี่ยวข้องกับ          PA  อย่างไร

 

8.  ให้นำแนวคิดการบริหารงานสาธารณะภายใต้ความเชื่อ  หรือภายใต้ข้อสันนิฐาน ว่า    ระบบราชการเป็นผู้ส่งมอบการบริการตามรูปแบบของอุดมการณ์ประชาธิปไตย

 

( Bureaucracy               in  the  Service of   Democracy)มาอธิบายถึงการบริหารงานราชการไทยพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

 

9. ให้อธิบายถึงการเปลี่ยนแนวคิดจาก Public   Administration    ไปเป็นการบริหารงานสาธารณะตามแนวคิด  Public  Management  พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

 

10. ท่านคิดว่า Paradigm  เหมาะสมในการอธิบายการบริหารราชการไทยมากที่สุดพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

 

11.  เรื่องใดอธิบายการบริหารงานสาธารณะได้มากที่สุดจงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

12. การศึกษาด้านการคลังสาธารณะซึ่งเกี่ยวกับนโยบายการคลัง  และ   นโยบายการเงิน  และนโยบายการค้า  จะเป็นประโยชน์ต่อความรู้ในวิชา  P.A  อย่างไรบ้าง  จงอธิบาย

 

13.ให้ท่านอธิบายเนื้อความเกี่ยวกับ

การบริหารงานคลัง

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

การบริหารองค์กร

การบริหารโครงการ

 

14. ให้นำแนวคิด  Paradigm  2  ; เรื่อง   The  Prenciples   of   Administration มาอธิบายปรากฎการณ์การบริหารราชการของประเทศไทยโดยละเอียด

 

15.ให้นำแนวคิดตาม  Paradigm  5; Public   Administration  as  Public   Administration  เริ่มตั้งแต่ปีค.ศ.1970

16. ท่านคิดว่าการศึกษาเรื่อง  Human   Resources  Management  เกี่ยวกับ  P.A  อย่างไรบ้าง  จงอธิบายโดยละเอียด

 

17. การศึกษาเรื่องการบริหารเปรียบเทียบโดยเฉพาะการศึกษาข้ามวัฒนธรรม(class –Culture) นั้นสะท้อนให้เห็นถึงองค์ประกอบการบริหารที่รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกอย่างไรบ้างจงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

 

18.ท่านคิดว่าการศึกษาเรื่อง Public  Policy  (นโยบายสาธารณะ)  เกี่ยวกับการศึกษา P.A  อย่างไรบ้าง  จงอธิบายโดยละเอียด

19. ท่านคิดว่าแนวคิดเรื่อง PAหรือการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารสาธารณะต้องใช้ความรู้ในสาขาใดบ้าง และเกี่ยวข้องกับหลักการEthic  อย่างไรบ้าง จงอธิบาย  พร้อมกับยกตัวอย่างประกอบ

 

20. ให้นำหลักการ Value-Free หรือการแบ่งแยกระหว่างFact กับ Value มาอธิบายการบริหารราชการของไทยโดยละเอียด พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

 

21.ท่านคิดว่าการบริหารงานสาธารณะตามแนวคิดแบบ(Managerialism   หรือ (New  Public  Management ) เหมาะสมกับการบริหารราชการไทยอย่างไรบ้าง

22. ท่านคิดว่าจริยธรรม(Ethics ) หรือจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความสำคัญต่อการบริหารรัฐกิจอย่างไร  จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

 

23.ท่านคิดว่าขอบเขตของวิชา  PA  หรือPM  ในอนาคตควรมีขอบเขตอย่างไรบ้างจงอธิบายโดยละเอียด พร้อมกับอธิบายเหตุผลของประเด็นที่ท่านนำเสนอด้วย

 

24.ให้นำแนวคิดตามกรอบ Paradigm  5; Public   Administration  as  Management1950-1970จงอธิบายยกพร้อมตัวอย่างโดยละเอียด

 

25.ให้อธิบายถึงบริบท(  Context)  ของการบริหารงารสาธารณะหรือปัจจัยสิ่งแวดล้อมว่าด้วยอิทธิพลต่อ  PAทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติอย่างไรบ้าง

 

26.ขอบเขตการบริหารงานภาครัฐในอดีตที่ผ่านมา(ค.ศ 1900-2000)นั้นแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้าน PAอย่างไรบ้างจงอธิบาย

 

27.ท่านคิดว่าการศึกษาเรื่ององค์การหรือพฤติกรรมองค์การ(Organizational  Bubavior)   จะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจกับขอบเขต/สาระวิชานี้อย่างไรบ้างจงอธิบาย

 

28.ให้นำแนวคิดที่โต้แย้งแนวคิด Paradigm  1; The  Politics  /  Administration Dichotomy  ,1900-1926คือ แนวคิดของ Chester l.Barnard ซึ่งเขียนหนังสือเรื่องThe  Function of  the Executive  (หน้าที่ของฝ่ายบริหาร)และแนวคิดของHerber  A  S ; mon  ซึ่งเขียนหนังสือ Administrative  Behavior(พฤติกรรมของฝ่ายบริหาร) ; AStudy   Decision    Making  ซึ่งศึกษาถึงการตัดสินใจของฝ่ายบริหารมาอธิบายการบริหารราชการไทยพร้อมยกตัวอย่างประกอบ  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนปริญญาโท รปม.

คำสำคัญ (Tags)#วิชาแนวความคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 404116, เขียน: 22 Oct 2010 @ 16:22 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 01:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)