มลธิญา  ขนาดผล  ครูสอนอิสลามศึกษา  โรงเรียนทับปุดวิทยาค่ะ  เป็นนักศึกษาปริญญาโท  สาขาหลักสูตรและการสอน

       วันนี้เป็นวันอาทิตย์มาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  มาตั้งแต่เช้าบรรยากาศกำลังดี  เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ได้เรียนรู้เยอะมาก  ขอบคุณอาจารย์ผู้สอน

        สุดท้ายก็อยากจะบอกว่า  เป็นคนเขียนบันทึกไม่ค่อยเก่ง  แต่ก็จะพยายามตั้งใจและจดบันทึกทุกๆวัน  เพื่อจะได้เป็นคนเก่งและรักด้านการเขียน