KM ที่รัก ตอนที่ 25 "คนชายขอบ"

ใครเป็นคนชายขอบบ้าง
โดยความหมายทั่วไป "คนชายขอบ" หมายถึงคนที่อยู่ตามชายแดนของประเทศ ชนกลุ่มน้อย คนอบพยพ ตามชายแดน นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ "คนชายขอบ" แล้วแต่มุมมอง ของเรา คนชายขอบเป็นกลุ่มคนที่มีความแตกต่างจากประชากรกลุ่มหลัก ปัจจัยที่ทำให้เกิด "คนชายขอบมี 4 ปัจจัย 1. กระบวนการสร้างรัฐ สรั้งชาติ 2. กระบวนการพัฒนา 3. ระบบเศรษฐกิจที่ม่งทำกำไรให้มากที่สุด 4. ระบบทุนนิยม ถามว่าแล้ว "คนชายขอบ" มีความสำคัญอย่างไร จริง ๆ แล้วมีความสำคัญมากเพราะเป็นตปรากฏารณืที่เกิดขึ้นและสะท้อนการปรับเปลี่ยนของระบบโลกในยุกต์โลกาภิวัฒน์ได้ในหลายมุน เพราะคนชายขอบเกิดขึ้นได้ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ การกถูกกดทับ การถูกผลักไส ถูกกีดกัน หรือแม้การทำการทำให้เป็นคนอื่น โดยหวังให้คนเหล่านี้ออกจากระบบสัวัสดิการ จากการเข้าถึงอำนาจ จากการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากร ซึ่งการเป็นคนชายขอบเกิดขึ้นได้ทั้งถูกกกระทำ และตั้งใจเป็นคนชายขอบเอง คนชายขอบมักถูกมองว่าเป็นผู้ก่อปัญหาให้สังคม เป็นตัวกีดขวางการพัฒนา แต่ในอีกมุมมองที่โต้แย้ง คนชายขอบทำให้เกิดปรากฏการที่มีคุณค่ามากมายเช่น - การเกิดลัทธิชาตินิยม - การเกิดท้องถิ่นนิยม - การเกิดความแตกต่างหลากหลาย - เกิดพัฒนาการทางสังคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายรัฐกับการพัฒนาชุมชนความเห็น (1)

ผมนายอรรถพล แห็นด้วยกับโพสนี้มากพูดได้ถูกไจจริงจริง