แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

รองฯขวัญ
เฉพาะงานในรอบครึ่งปี

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

                        เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน            

                                                                                                           ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2553)

 (   /   )  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 (       )  ผู้รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน.......................................

 

                                     ฯลฯ

9. สรุปผลการปฏิบัติงานเฉพาะในรอบครึ่งปีที่แล้วมาเฉพาะงานที่สำคัญๆโดยย่อ ดังนี้

 ด้านการบริหารงานวิชาการ

 1. จัดบุคลากรในโรงเรียนรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามสาขาวิชา  ความถนัดและความเหมาะสม

2.  จัดบุคลากรรับผิดชอบงานสอนประจำชั้นเรียนตามความเหมาะสมและสายงานอื่นๆ
3.  จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับสื่อเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)ให้กับนักเรียนทุกชั้น
4.   วางแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
5.   พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย
6.   ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
7.   จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
8.   จัดกิจกรรมประเมินผล  ก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้  เพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของครูและ       นักเรียน
 กิจกรรมวิชาการ
1.   จัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการรักการอ่าน
2.   จัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับนักเรียน
3.   ส่งนักเรียนแข่งขันงานวิชาการกลุ่มสาระต่าง ๆเพื่อคัดเลือกตัวแทนกลุ่ม  ณ โรงเรียนบ้านปลวกแดง
4.   จัดกิจกรรมวิชาการ ค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย
5.   จัดกิจกรรมวิชาการ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี ) นำนักเรียนชั้นประถมศึกษา          ปีที่ 3-6 ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
6.   กิจกรรม ICT (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี ) ติดตั้งสัญญาณ Wireless เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนสำหรับครูและนักเรียนสืบค้นข้อมูลทาง Internet 

 ด้านการบริหารงานบุคคล

1.   จัดบุคลากรรับผิดชอบงานในฝ่ายต่างๆ ตามความเหมาะสม
2.   จัดบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหน้าที่ความรับผิดชอบและตามความเหมาะสม
3.    ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
4.    ส่งเสริมครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 การพัฒนาบุคลากร
1.    ครูประวัติศาสตร์เข้ารับการอบรม  ณ สพท.ระยอง 1
2.   จัดอบรมครูหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Word 2007) งบประมาณ โครงการ SP2
3.   ครูปฐมวัยเข้ารับการอบรม ณ สพท.ระยอง เขต 1
4.   จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู (ศึกษาดูงาน โรงเรียนโป่งแยงนอก จ.เชียงใหม่)

 ด้านการบริหารงานงบประมาณ

 1.    จัดสรรงบประมาณให้กับฝ่ายต่างๆ ตามความเหมาะสม
2.     จัดสรรงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ตามแผนงาน
3. จัดซื้อหนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับนักเรียนให้เพียงพอกับความต้องการ
4.  จัดซื้ออุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียน
5.   ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้เงินอย่างต่อเนื่อง
 การดำเนินการด้านงบประมาณ
1.   จัดจ้างวิทยากรภายนอกสอนกีฬาไทยและพื้นบ้าน (มวยไทย)
2.   จัดจ้างวิทยากรภายนอกสอนดนตรีไทยและพื้นบ้าน (กลองยาว)
3.    จัดซื้อหนังสือห้องสมุด 3D
4.    จัดซื้อจัดจ้างตาม งาน/กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553
5.   โครงการเรียนฟรี 15 ปี ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนมอบเงินผู้ปกครองนักเรียน 100 %

ด้านการบริหารงานบริหารทั่วไป

 1.    ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
2.     ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เหมาะสม  สวยงาม
3.     การบำรุงรักษา  ตัดตกแต่งต้นไม้  ตัดหญ้าสนามฟุตบอล
 การปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
1.     จัดสวนหย่อมหน้าอาคารอเนกประสงค์ และจัดสวนวรรณคดีหน้าห้องอนุบาล
2.      ปรับปรุงป้ายโรงเรียน และจัดสวนหย่อมหน้าป้ายโรงเรียน
3.       ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  โดยติดตั้งไฟฟ้าบริเวณ ห้องน้ำ  หลังอาคารเรียน หลังอาคารอเนกประสงค์
4.       ปรับปรุงสวนหย่อมหน้าอาคารเรียนทุกอาคาร
 กิจกรรมของฝ่ายบริหารทั่วไป
1.       การรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2553
2.       จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
3.       จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
4.       กิจกรรมยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียน
5.       การตรวจสุขภาพนักเรียน
6.      จัดกิจกรรมต้านยาเสพติด ร่วมกับ อบต.ละหาร
7.      จัดกิจกรรมวันสำคัญ เช่น วันแม่แห่งชาติ  วันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด แห่เทียนจำนำพรรษา
8.     ส่งนักเรียนแข่งขันกีฬาตามโครงการไทยเข้มแข็ง จัดโดย สพท.ระยอง เขต 1
9.     เยี่ยมบ้านนักเรียน
10.  จัดอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม แก่นักเรียน 100% และจัดหาทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน
11.   จัดค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 
 
 
                                                                            ขอรับรองว่ารายงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง
 
                                                                                    ลงชื่อ...............................................
                                                                                               (นางขวัญเรือน เสรารมย์)

                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รองขวัญ

คำสำคัญ (Tags)#ค่ายคุณธรรม

หมายเลขบันทึก: 402848, เขียน: 15 Oct 2010 @ 20:58 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:42 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

คนที่ถูกสั่งให้ทำแทน
IP: xxx.93.171.98
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะที่ให้แนวทาง เพราะผอ สั่งให้ทำให้พอดี