นายสามารถ เศรษฐวิทยา
นายสามารถ เศรษฐวิทยา เศรษฐวิทยา

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่ม


การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

 

โดย

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน

 สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน

ร่วมกับ

คณะเกษตร กำแพงแสน

จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้  รุ่นที่ 1

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2553  

                การปลูกต้นไม้เพื่อใช้ประโยชน์สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การปลูกไม้ผลเพื่อใช้ประโยชน์ของส่วนผล  การปลูกไม้ยืนต้นเพื่อให้ร่มเงาหรือเป็นไม้ประดับ  การปลูกไม้ดอกเพื่อความสวยงามของดอกหรือนำดอกมาใช้ประโยชน์  ฯลฯ  พืชประเภทไม้ผลการควบคุมทรงพุ่มให้มีความสูงและขนาดที่เล็กลง  ทำให้มีจำนวนต้นต่อพื้นที่มากขึ้น  ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตัดแต่งกิ่งและค้ำกิ่ง ลดการระบาดของศัตรูพืชส่งผลให้ลดการใช้สารเคมี แสงแดดส่องได้ทั่วถึงทั้งพุ่มต้นจะช่วยให้การออกดอกได้ดีขึ้น การดูแลรักษาและการควบคุมคุณภาพของผลผลิตสามารถทำได้ง่ายขึ้น         สำหรับไม้ประดับนั้นการจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มเพื่อให้ได้ทรงต้นที่สามารถควบคุมได้ สามารถนำไปใช้เพิ่มความสวยงามให้กับอาคารสถานที่ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น ส่วนในพืชประเภทไม้ดอกนั้น การตัดแต่งกิ่งสามารถทำให้มีการออกดอกได้ดีขึ้นและสามารถบังคับให้ออกนอกฤดูได้เช่นกัน ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มสามารถทำได้ในพรรณไม้หลากหลายขึ้นอยู่กับการจะนำไปใช้ประโยชน์ และชนิดของต้นไม้นั้นๆ ทั้งนี้ผู้ที่จะปฏิบัติจะต้องเข้าใจหลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดทรงและการตัดแต่งได้ถูกต้อง จึงก่อให้เกิดประสิทธิผลได้มากขึ้น

                ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140

อ.รัฐกานต์ 089-254-1552 หรือโทร. (034) 351934  หรือ โทรสาร (034) 351934 

 

  1. 1.       คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม บริษัท/ห้างร้าน  หน่วยงานราชการ  เกษตรกร  และผู้สนใจทั่วไป
  2. 2.      ค่าใช้จ่ายในการสมัครการฝึกอบรม

                 การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้  รุ่นที่ 1 ค่าลงทะเบียนล่วงหน้าคนละ  2,500  บาท(รวมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเอกสารประกอบการอบรม)  สมัครภายในวันที่  15  พฤศจิกายน  2553  ถ้าหลังจากนี้ต้องเสียค่าลงทะเบียนคนละ 3,000 บาท  โดยจัดส่งค่าลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ดังนี้ 

                ธนาณัติในนาม   นางมณฑา  วงศ์มณีโรจน์ (ปณ. กำแพงแสน) ที่อยู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน   สถาบันวิจัยและพัฒนา  กำแพงแสน  ม.เกษตรศาสตร์  อ.  กำแพงแสน  จ. นครปฐม  73140  หรือ

                โอนเงินเข้าบัญชีในนาม  ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย                ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี    769 – 227500 - 5  หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างบน หรือทางโทรสาร (034) 351934  และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม

  1. 3.              หัวข้อในการฝึกอบรม(ร่าง)

               

วัน/เวลา

หัวข้อการฝึกอบรม

25 พ.ย.53

 

8.00 น. - 8.30 น.

พิธีเปิดการฝึกอบรม

8.30 น. - 9.00 น.

ลงทะเบียน

9.00 น. - 10.00 น.

โครงสร้างของต้นไม้              

( รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี )

10.00 น. - 12.00 น.

สรีรวิทยาการเจริญเติบโตของต้นไม้    

( รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี )

12.00 น. - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. - 17.00 น.

การวัดการสังเคราะห์แสงและการส่องผ่านแสงเข้าไปในเรือนพุ่ม

26 พ.ย.53

 

9.00 น. - 12.00 น.

หลักการของการจัดทรงและตัดแต่งต้นไม้

( รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี )

12.00 น. - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. - 15.00 น.

ปฏิบัติการ การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้   

( รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี และคณะ )

15.00 น. - 16.30 น.

สรุปผลการปฏิบัติการจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้

ใบสมัคร

โครงการฝึกอบรม “การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ รุ่นที่ 1”

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน  สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน  นครปฐม

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2553

 

1.ชื่อ (นาง/นางสาว/นาย)…………………………นามสกุล…………………………อายุ……ปี

2.วุฒิการศึกษา……………………………………….………………………………………………

3.อาชีพ…………………………………………………………………………………………………

4.สถานที่ทำงาน………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………….โทรศัพท์……………………………โทรสาร……………………..…

E-mail ………………………………………………………………………………………………

5.ที่อยู่ที่บ้าน……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………….โทรศัพท์……………………………โทรสาร……………………..…

6.ที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อ       oสถานที่ทำงาน            oบ้าน

7.การลงทะเบียน                oลงทะเบียนล่วงหน้า ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ภายในวันที่  15  พ.ย.  2553)

                                                oลงทะเบียนวันฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

 

8.ประสบการณ์ในการตัดแต่งทรงพุ่ม       o มี           o ไม่มี   …………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

 

9.การใช้ประโยชน์หลังจากการฝึกอบรม…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

 

 

ลงชื่อ…………………………………….

(………………………………)

                                                                         …………./………../………..

 

อีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากๆครับ

ฝึกอบรม 10 หลักสูตรระยะสั้น (ฟรี)  

ในงานครบรอบ 30 ปีฝ่ายปฏิบัติการวิจัย

 

มีการฝึกอบรมมากมายเรียนเชิญครับ

 http://www.rdi.kps.ku.ac.th/new/

สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 401602เขียนเมื่อ 8 ตุลาคม 2010 14:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 23:34 น. ()สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ


ความเห็น (2)

สวัสดีค่ะ 

  • คิดถึงคุณเอิ๊ก เลยแวะมาค่ะ
  • พักกินข้าวแล้วค่อยหัวเราะต่อนะ

คุณผึ้งนี่มี เซอร์วิสมายด์ดีจริงๆ หญิงเหล็ก หญิงเหล็ก ขอให้แข็งแรงนะครับ

                             

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี