แผนเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคไข้หวัดนก

chudchainat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แผนเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคไข้หวัดนกจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นใจการดำเนินงาน

 

                

            จากสถานการณ์พบการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก H5N1 ทั้งในคนและสัตว์ปีกในประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในอีกหลายประเทศ        ทั่วโลก แสดงถึงความสามารถในการเฝ้าระวัง  ควบคุม และป้องกันโรคไข้หวัดนกทำได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น  เชื้อโรคไข้หวัดนกเป็นสิ่งที่คุกคามชีวิตสัตว์ปีกและมนุษย์  ส่งผล     กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของมวลมนุษย์อย่างมหาศาล  องค์การอนามัยโลกได้แจ้งเตือนให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง  ควบคุม และป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดนกและระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่  เพื่อเป็นการบรรเทาความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นตามมา

              ด้วยเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์การระบาดล่วงหน้าได้   การซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคไข้หวัดนกจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นใจการดำเนินงาน และทบทวนบทบาทภารกิจของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  แม้หากไม่มีการระบาดก็เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและความเข้มแข็งการเตรียมพร้อมที่จะรองรับความเสี่ยงของสถานการณ์โรคต่อไปได้  จังหวัดชัยนาท  จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเตรียมพร้อมรับการระบาดของโรคไข้หวัดนก จังหวัดชัยนาท  ปี 2553 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ สำนักงานปศุสัตว์จ.ชัยนาท สำนักงานสาธารณสุขจ.ชัยนาท  สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.ชัยนาท สนง.ปกครอง จ.ชัยนาท สนง.ท้องถิ่น จ.ชัยนาทสนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ชัยนาท สนง.แรงงาน จ.ชัยนาท สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจ.ชัยนาท ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ชัยนาท   สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.ชัยนาท ตำรวจภูธร จ.ชัยนาท  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท  สวท.จ.ชัยนาท และ รพท/รพช/สสอ

 สรุปประเด็น ดังนี้

การเตรียมความพร้อมด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานแบบบูรณาการ การจัดตั้งศูนย์ฯไข้หวัดนก ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ  แต่งตั้งคณะกรรมการและศูนย์ปฏิบัติการ ระดับจังหวัด โดยบูรณาการโรคไข้หวัดนกและการเตรียมพร้อมรับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ เข้าด้วยกัน จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคไข้หวัดนก และซักซ้อมแผนฯ

การเฝ้าระวัง และควบคุม การระบาดในสัตว์ปีก  การจัดเวรประจำศูนย์ไข้หวัดนกและเวรสารวัตรทุกวัน การเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการระบาดในคน

การเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการระบาดในคน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

ระดับปกติ ดำเนินการตามแผน การเตรียมความพร้อม

ระดับที่ 2

พบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติตามนิยามโรคไข้หวัดนก และพบผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อไข้หวัดนก  ประเด็นย่อยที่จะดำเนินการ จัดตั้งศูนย์ฯไข้หวัดนก ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ กำหนดผู้รับผิดชอบ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการและศูนย์ปฏิบัติการ ระดับจังหวัด แบบบูรณาการจัดทำแผน เตรียมความพร้อม จัดระบบการติดต่อสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์  เตรียมแผนช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน และการบรรเทาทุกข์ในภาวะวิกฤต การเฝ้าระวัง และควบคุม การระบาดในสัตว์ปีก ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรระดับต่างๆ  จัดทีมสอบสวนโรคระบาด ติดตามและประเมินผล เป็นต้น

ระดับที่ 3 

          พบสัตว์ปีกป่วยตายด้วยโรคไข้หวัดนก และพบการติดต่อเชื้อไข้หวัดนกจากสัตว์จากสัตว์ปีกสู่คน ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานแบบบูรณาการ ประเด็นย่อยที่จะดำเนินการ ดังนี้วางแผนระบบการติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่สาธารณชน /ประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชน การแถลงข่าว / เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน และสื่อมวลชน   กำหนดการประชุม WAR ROOM กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมโรคระบาดติดตาม เฝ้าระวัง ควบคุม และกำหนดบุคคลากรแพทย์/พยาบาล/จนท.รับผิดชอบ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ  เป็นต้น

ระดับ 4

          พบสัตว์ปีกป่วยตายด้วยโรคไข้หวัดนก และติดต่อสู่คน  รวมทั้งมีการแพร่ระบาดจากคนสู่คน       - การเตรียมความพร้อมด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานแบบบูรณาการดำเนินการอย่างเข้มงวดและรวดเร็ว รวมทั้งกับกับแผนกำลังสำรองหรือพนักงานทดแทนในกรณีที่มีบุคลากรในหน่วยงานเจ็บป่วย หรือพนักงานในโรงงาน  สถานประกอบการป่วยจำนวนมาก เช่น หน่วยงานด้านสาธารณูปโภค  ไฟฟ้า   ประปา  ขนส่ง การคัดกรอง แยก จำกัดบริเวณ และมาตรการอื่นๆ เพื่อควบคุม เฝ้าระวัง ให้เข้าสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็ว

แหล่งที่มาของข้อมูล :

       นายกันตภณ  ปภากรเกตุรัตน์ (หมอโอ๋)นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์  สำนักงานปสุสัตว์จังหวัดชัยนาท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMสนับสนุนยุทธศาสตร์ชัยนาทความเห็น (2)

golf
IP: xxx.185.146.6
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วย เพราะเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีมาก มีการจัดลำดับขบวบความคิด การบูณราการได้อย่าง complete

muchacha
IP: xxx.185.146.6
เขียนเมื่อ 

ดีมากเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุการณ์จริง

คำสำคัญ (Tags)

#ไข้หวัดนก#แผน

หมายเลขบันทึก

401341

เขียน

07 Oct 2010 @ 10:11
()

แก้ไข

19 Jun 2012 @ 15:10
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก