ดิฉันคิดว่าการวางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 ชุมชนบ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของนักเรียนกับธรรมชาติของท้องถิ่น มาบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ โดยการสอนเรื่องการการทำผ้าลายเทียนนั้น เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาก เป็นต้นแบบของการจัดการเรียนแบบบูรณาการ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการสอนในปัจจุบัน ทั้งครูและนักเรียนจะได้รับความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานจากประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับโดยตรง ทำให้การเรียนการสอนเป็นกิจกรรมที่ไม่น่าเบื่อหน่ายและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมอีกด้วย