บัตรประจำตัวกับการเข้าใช้บริการห้องสมุด

            การเข้าใช้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 วิทยาเขตปัตตานี  นักศึกษาจะต้องใช้บัตรนักศึกษาหรือบัตรสมาชิกหอสมุดรูดที่ทางเข้าหอสมุด
 ปัญหาที่พบคือ
1.นักศึกษาไม่นำบัตรประจำตัวมา และไม่ได้แต่งชุดนักศึกษา  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องให้
กรอกข้อมูลของตนเองลงแฟ้ม ก่อนให้บัตรสำรองไปรูดที่ทางเข้าหอสมุด
2.ใช้บัตรสามาชิกของเพื่อน ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบพบตักเตือน
 ซึ่งการแก้ปัญหาที่กระทำไป  ทำให้เกิดการตักเตือน โต้แย้ง  เกิดอารมณ์ และมีความไม่พึงพอใจกัน  อีกทั้ง
ข้อมูลในแฟ้มนั้นก็ตรวจสอบไม่ได้ว่านักศึกษาชื่อนั้นๆจริง แต่ผู้ปฏิบัติงานต้องตัดสินใจเฉพาะหน้า
ทำให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานไม่มีความสุขและไม่สบายใจ ผู้ใช้บริการก็มีปฏิกิริยา
         เมื่อนำปัญหามาปรึกษาหารือในทีมงานาว่าวัตถุประสงค์ของหอสมุดคือเป็นแหล่งบริการวิชาการ
ต้องการให้นักศึกษาเข้าใช้บริการ   ต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ เพราะนักศึกษาต้องการเข้าสมุด และผู้ปฏิบัติงาน
 ต้องการลดการโต้ตอบ  ในขณะที่เกิดเหตุการณ์   และ ต้องการความมั่นใจเป็นนักศึกษา มอ.ปัตตานี
         การแก้ปัญหาโดย การจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกหอสมุด+ เครื่องคอมพิวเตอร์  วางให้นักศึกษากรอกข้อมูลเอง
 เมื่อแสดงผล ผู้ปฏิบัติงานให้บัตรสำรองไปรูดที่ทางเข้าหอสมุด เพื่อเข้าหอสมุด  ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกือบหมดที่มีอยู่จะเกิดกรณีการพิมพ์ชื่อไม่ถูก