การทำงานทุกอย่างจะสำเร็จได้ถ้าทุกคนในองค์กรมีความร่วมมือ ร่วมใจกันบุคคลากรทุกระดับมีความเป็นกันเอง