ตั้งแต่ปี 2523 ข้าพเจ้าได้เริ่มทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่ง ไม่เคยรู้จักคอมพิวเตอร์ การทำงานสำนักงานต้องใช้พิมพ์ดีดในการทำงาน ต่อมามีเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า รู้สึกตื่นเต้นมาก