บันทึกแรก

tp
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อบรม

จากการปฏบิติงานมีความประทับใจในการจัดอบรม/กิจกรรมให้กับบุคลากรสายสนับสนุนของคณะศิลปศาสตร์   เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย   ด้วยเหตุผลที่ว่า สามารถดำเนินการให้ผู้เข้าอบรมซึ่งมีทั้งคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับความรู้เพิ่ม  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความมั่นใจในตนเอง  กล้ากระทำและแสดงออก  เพิ่มทักษะในการรู้จักการป้องกันตนเอง  บริหารจัดการความเสี่ยง  ลดความเสียหายที่อาจเกิดทั้งกับตนเอง  ครอบครัว  ผู้อื่น  องค์กรและสังคมต่อไปได้    สามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการอบรมไปเผยแพร่ แนะนำ  ต่อไปได้         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ความเห็น (0)