การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ (ประเภทการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ)


การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์  (ประเภทการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ)

การเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ

      การเขียนรายงานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเป็นที่ยอมรับกันว่า  ไม่มีรูปแบบการเขียนรายงานที่เป็นมาตรฐานกำหนดไว้ตายตัวเหมือนการเขียนรายงานวิจัยเชิงปริมาณ  ซึ่งจะมีรูปแบบการเขียนที่หลากหลายขึ้นอยู่กับลีลาเฉพาะตัวของนักวิจัยแต่ละคนที่จะสร้างสรรค์การเขียนรายงาน  เช่น  บางครั้งอาจจะเขียนเป็นเรื่องเล่า  คำกลอน  รูปวาด  และรูปภาพ  ประกอบกัน เป็นต้น

       แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพจะมีลีลาการเขียนแตกต่างกัน แต่ก็ยังมีลักษณะร่วมกันบางประการ  ได้แก่  ในส่วนของที่มาและปัญหาของการวิจัย  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  ประโยชน์และความสำคัญของการวิจัย  นิยามศัพท์ในการวิจัย  กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  และวิธีดำเนินการวิจัย  สิ่งเหล่านี้จะเป็นหัวข้อที่ต้องเขียนนำเสนอในรายงานวิจัย  การเขียนนำเสนออาจจะแยกเป็นบทๆ ได้ตามประเด็นหรือหมวดหมู่ของผลการวิจัยที่ค้นพบ  ซึ่งไม่จำเป็นต้องนำผลวิจัยหรือข้อค้นพบทั้งหมดมาไว้ภายในบทเดียวกัน  ด้วยเหตุนี้จำนวนบทที่จะเขียนนำเสนอรายงานวิจัยเชิงคุณภาพจึงไม่จำกัดว่าจะต้องมี  5 บทดังเช่น  การเขียนรายงานวิจัยเชิงปริมาณ

        นอกจากนั้นแล้วในการเขียนรายงานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  ส่วนที่เป็นผลการวิจัย มักจะเขียนโดยมีการหยิบยกเอาคำพูดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่นักวิจัยได้สัมภาษณ์ จดบันทึกไว้หรือแม้แต่ภาพกิจกรรมต่างๆ มาประกอบไว้  ซึ่งในบางครั้งชื่อบุคคล ที่ให้ข้อมูลและสถานที่ต่างๆ ที่เป็นสนามการวิจัย มักจะใช้นามแฝงเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดความเป็นสิทธิส่วนบุคคลหรือการกระทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพนักวิจัยอีกทางหนึ่งด้วย

       พอจะมองเห็นแนวทางการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพออกหรือยังค่ะ  อาจจะไม่ยากหรือไม่ง่ายกว่าการเขียนรายงานวิจัยเชิงปริมาณ  หากท่านผู้อ่านได้ทำงานวิจัยประเภทใดก็ควรศึกษาการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของการวิจัยในประเภทนั้นให้ถูกต้อง  เพื่องานวิจัยของเราจะได้ออกมาอย่างมีคุณภาพค่ะ  ยังคงเหลือการเขียนรายงานวิจัยอีกหนึ่งประเภท คือ การเขียนรายงานวิจัยเชิงผสมผสาน  ไว้ติดตามตอนต่อไปนะค่ะ

  
เอกสารอ้างอิง
รัตนะ บัวสนธ์. (2551).  ปรัชญาวิจัย (Philosophy of Research). กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรุณี  อ่อนสวัสดิ์. (2553).  เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง (390611).พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยนเรศวร.

หมายเลขบันทึก: 399122เขียนเมื่อ 28 กันยายน 2010 12:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 พฤษภาคม 2012 20:32 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี