การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ (ประเภทการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ)

การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์  (ประเภทการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ)

การเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ

      การเขียนรายงานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเป็นที่ยอมรับกันว่า  ไม่มีรูปแบบการเขียนรายงานที่เป็นมาตรฐานกำหนดไว้ตายตัวเหมือนการเขียนรายงานวิจัยเชิงปริมาณ  ซึ่งจะมีรูปแบบการเขียนที่หลากหลายขึ้นอยู่กับลีลาเฉพาะตัวของนักวิจัยแต่ละคนที่จะสร้างสรรค์การเขียนรายงาน  เช่น  บางครั้งอาจจะเขียนเป็นเรื่องเล่า  คำกลอน  รูปวาด  และรูปภาพ  ประกอบกัน เป็นต้น

       แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพจะมีลีลาการเขียนแตกต่างกัน แต่ก็ยังมีลักษณะร่วมกันบางประการ  ได้แก่  ในส่วนของที่มาและปัญหาของการวิจัย  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  ประโยชน์และความสำคัญของการวิจัย  นิยามศัพท์ในการวิจัย  กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  และวิธีดำเนินการวิจัย  สิ่งเหล่านี้จะเป็นหัวข้อที่ต้องเขียนนำเสนอในรายงานวิจัย  การเขียนนำเสนออาจจะแยกเป็นบทๆ ได้ตามประเด็นหรือหมวดหมู่ของผลการวิจัยที่ค้นพบ  ซึ่งไม่จำเป็นต้องนำผลวิจัยหรือข้อค้นพบทั้งหมดมาไว้ภายในบทเดียวกัน  ด้วยเหตุนี้จำนวนบทที่จะเขียนนำเสนอรายงานวิจัยเชิงคุณภาพจึงไม่จำกัดว่าจะต้องมี  5 บทดังเช่น  การเขียนรายงานวิจัยเชิงปริมาณ

        นอกจากนั้นแล้วในการเขียนรายงานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  ส่วนที่เป็นผลการวิจัย มักจะเขียนโดยมีการหยิบยกเอาคำพูดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่นักวิจัยได้สัมภาษณ์ จดบันทึกไว้หรือแม้แต่ภาพกิจกรรมต่างๆ มาประกอบไว้  ซึ่งในบางครั้งชื่อบุคคล ที่ให้ข้อมูลและสถานที่ต่างๆ ที่เป็นสนามการวิจัย มักจะใช้นามแฝงเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดความเป็นสิทธิส่วนบุคคลหรือการกระทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพนักวิจัยอีกทางหนึ่งด้วย

       พอจะมองเห็นแนวทางการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพออกหรือยังค่ะ  อาจจะไม่ยากหรือไม่ง่ายกว่าการเขียนรายงานวิจัยเชิงปริมาณ  หากท่านผู้อ่านได้ทำงานวิจัยประเภทใดก็ควรศึกษาการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของการวิจัยในประเภทนั้นให้ถูกต้อง  เพื่องานวิจัยของเราจะได้ออกมาอย่างมีคุณภาพค่ะ  ยังคงเหลือการเขียนรายงานวิจัยอีกหนึ่งประเภท คือ การเขียนรายงานวิจัยเชิงผสมผสาน  ไว้ติดตามตอนต่อไปนะค่ะ

  
เอกสารอ้างอิง
รัตนะ บัวสนธ์. (2551).  ปรัชญาวิจัย (Philosophy of Research). กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรุณี  อ่อนสวัสดิ์. (2553).  เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง (390611).พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยนเรศวร.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Advanced Research Methodology

คำสำคัญ (Tags)#การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์#การเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ

หมายเลขบันทึก: 399122, เขียน: 28 Sep 2010 @ 12:57 (), แก้ไข: 29 May 2012 @ 20:32 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)