ต้องพิจารณาความสอดคล้อง ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน