คริสต์กับอารยธรรมตะวันตก

วาริน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อิทธิพลของศาสนาคริสต์กับอารยธรรมตะวันตก

     ศาสนาคริสต์ ได้รับการเผยแผ่อย่างกว้างขวางในประชาคมยุโรปทั้งด้วยอิทธิพลทางศาสนาและอิทธิพลทางการเมืองมาตั้งแต่ปลายยุคจักรวรรดิ์โรมัน  ทั้งนี้เพราะศาสนาคริสต์ได้กลายเป็นศูนย์กลางของการศึกษาและถ่ายทอดความรู้ชั้นสูงของอารยธรรมกรีก    เช่น ศิลปวิทยาการ  วิทยาศาสตร์และปรัชญา  จึงกล่าวได้ว่า  กระแสปรัชญาศาสนาคริสต์มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของชาวตะวันตกและอารยธรรมแบบตะวันตกอย่างฝังรากลึก  ศาสนาคริสต์ได้นำวิธีการและแนวคิดทางปรัชญามาใช้อธิบาย  หลักศรัทธาเชิงวิชาการที่ลุ่มลึก        จนเกิดเป็นระบบเทววิทยา (Theology)  ทั้งนี้เพราะศาสนาคริสต์มีหลักศรัทธาสูงสุดในพระผู้เป็นเจ้า ดังพระวจนะของพระองค์ที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์โทราห์ (The Torah) ของศาสนายูดาห์ (Judaism) ที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรง นำมาประกาศแก่ชนชาติต่าง ๆ อย่างเป็นสากล ที่ตรงกับคำว่า “คาธอลิค-The Catholic” ที่สอนว่า ความรักของพระเจ้าต่อมวลมนุษยชาติเป็นสากลกระแสปรัชญาศาสนาคริสต์ที่จะกล่าวพอสังเขปในบทนี้    เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักหลักแนวคิดสำคัญได้แก่  ปรัชญาของ เซนต์  ออกุสติน (St. Augustine) ซึ่งเป็นนักคิดในศาสนจักรท่านแรกที่ได้สร้างปรัชญาเชิงศาสนา และเทววิทยา ที่เป็นกระแสความคิดทางปรัชญาที่มีอิทธิพลต่อชาวตะวันตกในยุโรปมากในระยะเวลาต่อ ๆ มา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รักสังคมศึกษาความเห็น (2)

ปัจจุบันศาสนาคริสต์มีคนนับถือมากที่สุดของโลกใช่มั้ยครับ

เขียนเมื่อ 

ดีมาก