คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

 ภาพน้ำท่วมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพิ่มเติม Link ดูเพิ่มเติมได้ครับ

http://www.uru.ac.th/flood_uru_49/index.htm