แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เรื่อง  คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กก  แม่กด  แม่กน  แม่กบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

คำชี้แจง

 

๑.    แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบเลือกตอบมีจำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน  ใช้เวลา 50 นาที

๒.  ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวจากตัวเลือก ก  ข  ค หรือ  ง   แล้วทำเครื่องหมาย  X  ลงใน  ของกระดาษคำตอบให้ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ

ตัวอย่าง                     

 x

 

 

๓.   ห้ามนักเรียนขีดเขียนในแบบทดสอบนี้

๔.   หลังจากทำเสร็จแล้ว หรือหมดเวลาแล้ว ให้ส่งแบบทดสอบฉบับนี้คืนกรรมการสอบด้วย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระภาษาไทย

เรื่อง  คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กก  แม่กด  แม่กน  แม่ก

-----------------------------------------------------------

๑. โท – ระ – เลก  ข้อใดเขียนถูกต้อง

     ก. โทระเลข                ข. โทรเลค

     ค. โทรเลก                  ง. โทรเลข

๒. สะ – หมัก  ข้อใดเขียนถูกต้อง

     ก. สมัคร                     ข. สะหมัก

     ค. สะมัคร                  ง. สะหมัคร

๓.  เติมพยัญชนะที่หายไปให้สมบูรณ์      “  พรร....พวก”

ก.  ก                                ข. ต

          ค. ธ                                ง. ค

๔.  เติมพยัญชนะที่หายไปให้สมบูรณ์      “  ปฏิเส….”

ก.  น                               ข. ต

          ค. ธ                                ง. ฐ

๕.  “ประ – หวัด – ติ – สาด”  คำในข้อใดเขียนถูกต้อง

ก. ประหวัดติสาด           ข. ประหวัดสาด

ค. ประวัติศาสตร์            ง. ประหวัดศาสตร์

๖.  ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่า    “ ทะเลใหญ่ ”

ก. โกรธ                          ข. เศรษฐกิจ

ค. ประโยชน์                    ง. มหาสมุทร

๗.  ข้อใดมีตัวสะกดต่างจากพวก

ก. เสิร์ฟ                          ข. คำศัพท์

ค. สารภาพ                     ง. บริสุทธิ์

  ๘.  พยัญชนะตัวใดอยู่ในแม่ กบทั้งหมด

ก.    บ  ฟ   ง                   ข.   ต  ป   พ        

ค.   ฟ  ภ   ม                    ง.   ภ  ฟ   พ

  ๙.  เขามีความ_______อยากได้ของคนอื่น

ก. โลภ                            ข. คุณภาพ

ค. ประทีป                        ง. กรุงเทพ

๑๐.  ตำรวจสอบสวนผู้กระทำความผิดจนยอมรับ________

ก. เงิน                             ข. สารภาพ ค. สิ่งของ                       ง. อาหาร

จากข้อ  ๑๑ - ๑๕  ข้อใดเขียนถูกต้อง

๑๑.  ก. ลำธาน                                ข. ปลาวาน

        ค. รัฐบาล                                ง. กล้าหาน

๑๒. ก. สัญญาน                              ข. ผิวพัน

       ค. เหตุกานณ์                            ง. อันธพาล

๑๓. ก. ทมิฬ                                    ข. เทศบาน

       ค. อาจานย์                               ง.  สารภาบ

๑๔. ก. อุปสรรค                              ข. ประโยชณ์

       ค. พยาบาร                               ง. โชกลาบ

๑๕. ก. พยานาค                              ข. อาจารย์

       ค. อพยบ                                  ง. โทรทัศ

 จากข้อที่ ๑๖-๒๐ ให้นักเรียนเติมพยัญชนะที่หายไปให้ถูกต้อง

๑๖. “ชำนา_”

     ก. ญ                                               ข. ณ                

     ค. น                                                 ง. ย

๑๗. “ปลาวา_”

     ก. น                                                  ข. ฬ                

     ค. น                                                  ง. ง

๑๘. “บุ_คุ_”

     ก. ญ     ณ                                          ข. ณ     ญ            

     ค. น      น                                          ง. ญ      น

๑๙. “อาจาร_”

     ก. ย์                                                   ข. ณ์               

     ค. ศ์                                                   ง. น์

๒๐. “กล้าหา_”

     ก. น                                                   ข. ฬ                

     ค. ญ                                                   ง. ง

๒๑.  “รัด – ถะ – บาน”  คำในข้อใดเขียนถูกต้อง

ก. รัฐบาล                        ข. รัดบาล

ค. รัฐบาร                       ง. รัฐบาน

๒๒.  ข้อใดเขียนสะกดด้วยมาตราแม่กด ไม่ถูกต้อง

ก. โกรธ                          ข. เศรษฐกิจ

ค. ประโยชน์                    ง. มหาสมุด

๒๓.  ข้อใดมีตัวสะกดต่างจากพวก

ก. มนุษย์                         ข. เหตุการณ์

ค. อุปสรรค                      ง. บริสุทธิ์

  ๒๔.  คำในข้อใดอยู่ในแม่ กน ทั้งหมด

ก.   พยาบาล    ทมิฬ        ข.  อาจารย์  พยาบาท

ค.   รัฐบาล      เสิร์ฟ       ง.   ลำธาร   สารภาพ

  ๒๕.  ฉันมี_______ที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน

ก. ความสุก                     ข. ความสุข

ค. ความทุก                     ง. ความสุด

 

๒๖.  “โทรทัศน์”  เป็นคำในมาตราใด

ก. แม่กด                         ข. แม่กน

ค. แม่กน                        ง. แม่กบ

๒๗.  ข้อใดต่อไปนี้สะกดต่างจากพวก

ก. ผลลัพธ์                       ข. เสิร์ฟ

 ค. ประโยชน์                   ง. อพยพ

๒๘.  ข้อใดมีตัวสะกดอยู่ใน แม่กบ

ก. เสิร์ฟ                          ข. มนุษย์

ค. โบสถ์                         ง. บริสุทธิ์

  ๒๙.  คำในใดอยู่ในแม่ กก ทั้งหมด

ก.  บริจาค  พญานาค       ข. บุคคล   อาจารย์

ค.   กันดาร  โชคลาภ       ง.  โกรธ     กักขัง

  ๓๐.  ข้อความใดเป็นความหมายของคำว่า “โกรธ”

ก. พอใจมาก                   ข.ขุ่นเคือง ไม่พอใจมาก

ค. ตามใจมาก                  ง. โมโหมาก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่ผลงานป.2

คำสำคัญ (Tags)#ข้อสอบก่อนหลังเรียน

หมายเลขบันทึก: 397258, เขียน: 23 Sep 2010 @ 10:44 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 16:36 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

ขอบคุณที่แบ่งปัน

นางนวรัตน์ ร้อยดาพันธุ์
IP: xxx.93.135.199
เขียนเมื่อ 

เก่งมากค่่ะ

ยอด
IP: xxx.108.236.196
เขียนเมื่อ 

ครูปัญชนิตย์ โอปั่น ช่างเป็นครูที่ยอดเยี่ยมจริงๆ

กาญจน์
IP: xxx.87.132.133
เขียนเมื่อ 

ขอบคณค่ะ