โรงเรียนวิถีพุทธ

  Contact

     โรงเรียนดงตาลวิทยาได้สมัครเป็นโรงเรียนวิถีพุทธตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 ได้ดำเนินงานโดยนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและพัฒนาผู้เรียน มีการบูรณาการตามหลักไตรสสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ กิน อยู่ ดู ฟังเป็น มีปัญญารู้คุณค่าแท้ และมีเมตตาธรรม เป็นฐานในการดำเนินชีวิต
       ในการดำเนินงานที่ผ่านมาโรงเรียนดงตาลวิทยาได้จัดสภาพแวดล้อม ให้เป็นสภาพตามธรรมชาติ มีความร่มรื่น สงบ สะอาด ใกล้ชิดกับชุมชนและวัด มีการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
                                                                        โดย...คุณครูจุฑาทิพย์

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In โรงเรียนดงตาลวิทยา

Post ID: 39606, Created: , Updated, 2012-02-11 15:23:44+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 3, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (3)

umi
IP: xxx.28.66.23
Written At 

   สวัสดีครับ  คุณครูจุฑาทิพย์

   ผมขอชื่นชมทุกคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้  เพราะมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก

          โดยเฉพาะการมีธรรมอยู่ในใจตลอดเวลา  จะทำให้คนนั้น  มีความสุข  สงบเย็น ได้ครับ

           มีคำพระกล่าวเรื่อง ธรรมทาน  วิทยาทานว่า

           การให้ธรรมเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง

  จงทำดีต่อไปครับผม

tadsanee
IP: xxx.155.54.249
Written At 

เรียนอาจารย์จุฑาทิพย์

         จะติดตามความคืบหน้าของเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะ  แล้วจะได้นำไปบอกกล่าวโรงเรียนอื่นๆต่อไป และหวังว่าจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

          อีกไม่นานคณะวิจัยคงจะได้มาเยี่ยมโรงเรียนค่ะ

 

you are peace warrior

"Real Battles Are Wihtin"

สวัสดีครับอาจารย์  เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะครับ