โรงเรียนดงตาลวิทยาได้สมัครเป็นโรงเรียนวิถีพุทธตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 ได้ดำเนินงานโดยนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและพัฒนาผู้เรียน มีการบูรณาการตามหลักไตรสสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ กิน อยู่ ดู ฟังเป็น มีปัญญารู้คุณค่าแท้ และมีเมตตาธรรม เป็นฐานในการดำเนินชีวิต
       ในการดำเนินงานที่ผ่านมาโรงเรียนดงตาลวิทยาได้จัดสภาพแวดล้อม ให้เป็นสภาพตามธรรมชาติ มีความร่มรื่น สงบ สะอาด ใกล้ชิดกับชุมชนและวัด มีการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
                                                                        โดย...คุณครูจุฑาทิพย์