งานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑

การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ "โภชนบูรณาการสู่ความพอเพียง"

          สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และภาคีเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ "โภชนบูรณาการสู่ความพอเพียง" ระหว่างวันที่ ๓๑ ส.ค. - ๒ ก.ย. ๒๕๔๙ ณ ศูนย์นิทศรรการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

          การประชุมครั้งนี้จะได้พบกับความก้าวหน้าทางวิชาการด้านโภชนาการมากมาย อาทิเช่น
               > โภชนาการดีเพราะบารมีในหลวง
               > อาหารควบคุมป้องกันโรคเรื้อรัง
               > วิสัยทัศน์โภชนาการสู่ความพอเพียง
               > โภชนการเชิงรุกยุคพอเพียง
               > มิติแห่งศาสตร์และศิลป์ด้านโภชนาการ
               > การเกษตรและอุตสาหกรรมกับงานโภชนาการ
               > Halal Food - Halal Nutrition
                                                          ฯลฯ

          สมาชิกเครือข่ายฯ ท่านใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักนายกสมาคมโภชนาการฯ โทรศัพท์ ๐-๒๓๔๘-๗๐๐๐ ต่อ ๓๐๐๗-๙ หรือที่ e-mail: [email protected]

บันทึกโดย: ชนิกา จรจำรัส

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM Theptarinความเห็น (0)