“ผู้บริหารที่ดี ต้องมีความปรารถนาให้ผู้ร่วมงานเป็นสุข พ้นทุกข์ พลอยยินดี ไม่อิจฉาตาร้อน ไม่เหยียบบ่า ไม่ใส่ร้ายใส่ความ ช่วยสอนงาน ถ่ายทอดประสบการณ์ ให้กำลังใจ ประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลาย ไม่ใช่ได้ดี มีตำแหน่งสูงขึ้นแล้วก็ลืมความหลัง”

พระมหาศักฎา สุมะโน เจ้าอาวาสวัดป่าวิสุทธิคุณ (บริเวณหน้าวนอุทยานเขานางพันธุรัต ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี)