การจัดารศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

  Contact

  หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
การประกาศใช้         นายสุวิทย์  คุณกิติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2544 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.2544 (คำสั่งศธ)โดยจะมีผลบังคับใช้กับโรงเรียนนำร่องพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  และโรงเรียนเครือข่ายฯ  ตังแต่ปีการศึกษา 2545 ในระดับชั้น ป.1,.4,.1และม.4  ปีการศึกษา 2546 ในระดับชั้น ป.2,.5,.2และม.5  ปีการศึกษา 2547ในระดับชั้น ป.3, .6 ,.3 และม.6  และจะมีผลบังคับใช้กับโรงเรียนทั่วไป ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 ในระดับชั้น ป.1,.4,.1และม.4 ปีการศึกษา 2547 ในระดับชั้น ป.2,.5,.2และม.5 ปีการศึกษา 2548ในระดับชั้น ป.3, .6 ,.3 และม.6 โดยให้ปลัด ศธ.มีอำนาจในการยกเลิก เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นในหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และวิธีการจัดการศึกษาอื่นๆได้

http://www.sobkroo.com/ct_16.htm  

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In การจัดการศึกษา

Post ID: 39389, Created: , Updated, 2012-05-28 21:24:02+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

Recent Posts 

Comments (0)