มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

รักจัง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

     แนวทางการจัดการศึกษามาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติยึดอุดมการณ์หลักคือ เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวงและสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ดังนี้

มาตรฐานที่1  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก                                                                                                 

เป้าหมายคือการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข ซึ่งมีตัวบ่งชี้ดังนี้ กำลังกาย กำลังใจที่สมบูรณ์ ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว ทักษะทางสังคม คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

มาตรฐานที่2  แนวการจัดการศึกษา                                      

จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญและการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานความสำเร็จ กระบวนการนี้ขึ้นอยู่กับ 1)ด้านบุคคล 2)ด้านก่ารบริหาร ซึ่งมีตัวบ่งชี้คือ การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

มาตรฐานที่3  แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้                                                                                             

การสร้างวิถีการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง การเรียนรู้ ความรู้ นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีตัวบ่งชี้ดังนี้ การบริการวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษา วิจัย สร้างเสริม สนับสนุน แหล่งการเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้ การสร้างและการจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคมจะนำมาซึ่งการพัฒนานาคุณภาพประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ความเห็น (0)