Img_0016Img_0008 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯได้จัดโครงการ    เด็กไทย   สดใส  ร่วมใจ    ออกกำลัง    กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได้ปลูกฝังทัศนคติในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนออกกำลังกาย   เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ   โดยเน้นให้นักเรียนเคลื่อนไหวจังหวะตามเสียงเพลงยามเช้า  ทุกวันวันละ  15  นาที  หลังกิจกรรมหน้าเสาธง  ซึ่งนักเรียนปฎิบัติกิจกรรมเช่นนี้     อย่างสม่ำเสมอ   ทุกเช้า    ทำให้นักเรียนของเรามีสุขภาพดีขึ้น  มีความสุข  มีความอดทนสูง  มีสมาธิ  รักการออกกำลังกาย

บูรณาการคณิตศาสตร์  http://gotoknow.org/blog/pps-hpe/39391