01

ก่อนสอน

ข้าพเจ้าจะเตรียมตัว เช่น เตรียมเนื้อหาการสอน เตรียมสื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ทุกชั่วโมง วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์

ขณะสอน

จะเชื่อมโยงความรู้เดิมทุกครั้ง เพื่อนำเข้าสู่เนื้อหาใหม่ ข้าพเจ้าจะอธิบายเนื้อหา สอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู้ ในขณะเล่นปนเรียน นักเรียนใน ชั้นเรียน ป.1/3 ของข้าพเจ้า จะมีทั้งนักเรียนเก่ง และอ่อนคละกัน นักเรียนจะเรียนเนื้อหาใหม่ โดยไม่รู้ตัวว่ากำลังเรียน     การสอนกิจกรรมเล่น ปนเรียน เช่น เกมจับคู่ภาพกับตัวเลข ต่อภาพกับตัวเลข  ฉันพบเธอ ฯลฯ

         ครูอธิบายพร้อมสาธิตวิธีการเล่นเกม จะทำบัตรตัวเลขบัตรจำนวนภาพเป็นรูปอะไรก็ได้แล้วแต่จะใช้เทคนิคการจัดทำ เพื่อให้นักเรียนสนใจ จำนวนกิจกรรมเสริมการสอน  1-5 เกม ต่อหน่วยการเรียนรู้

หลังสาธิตกิจกรรม        ข้าพเจ้า จะแบ่งกลุ่มให้นักเรียนเล่นเกม กลุ่มละ 4-5 คน  ให้นักเรียนเล่น กันตามลำพัง ครูจะให้คำปรึกษา อยู่ใกล้ ๆ ครูเตรียมอุปกรณ์ให้มีจำนวนเท่ากับจำนวนนักเรียนในห้องที่จะเล่น  และเล่นเกมอย่างมีความสุข

หลังเวลาเรียนจบแต่ละครั้ง        ข้าพเจ้า สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนทุกคน ในการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ เช่น การทำการบ้าน การอ่านหนังสือ และการเล่นเกมฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ในการเล่นเกม นักเรียนจะใช้กระบวนการกลุ่ม  เพื่อนช่วยเพื่อน   เป็นต้น

ระยะเวลา               หลังจากจัดกิจกรรมเล่นปนเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่วางแผนการจัดการเรียนรู้  ในหน่วยที่ 1 จำนวนนับ1-5 และ 0  จำนวน 12 แผน  ข้าพเจ้าจะตั้งคำถามว่า กิจกรรมหรือเกมที่นักเรียนเล่นกันอยู่ เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนักเรียนจะตอบว่า เรื่องจำนวนนับ 1-5 และ 0 ซึ่งครูไม่ต้องบอก นักเรียนจะเรียนรู้และหาคำตอบด้วยตนเอง

การใช้แบบเรียน        ข้าพเจ้าได้จัดทำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์    โดยนำเนื้อสาระมาจากหลักสูตรจัดทำเป็นหน่วยการเรียนรู้ ให้มีความสอดคล้องกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและเหมาะสมกับวัยของนักเรียนข้าพเจ้าจะนำวิธีการและเทคนิคใหม่มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   โดยได้รับความร่วมจากผู้ปกครองนักเรียนที่จะช่วยดูแลนักเรียนทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปแล้วหรือช่วยดูแลการทำการบ้านของนักเรียนทุกวัน

 การทดสอบหลังเรียน        จัดทำแบบทดสอบจำนวนนับ 1-5 และ 0 จำนวน 10 ข้อ ตัวเลือก คำตอบ ก ข             นักเรียนได้ทำแบบทดสอบได้ถูกต้อง ร้อยละ 90 จากนักเรียน 37 คน

0203