อุดมการณ์สำคัญของการจัดการศึกษาคือ  การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       เพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษาจึงมีการกำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ไว้  3  มาตรฐานและ  11  ตัวบ่งชี้  ได้แก่
       มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลกเป้าหมายคือ การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข พัฒนาการเหมาะสมกับช่วงวัย เต็มตามศักยภาพ ตรงตามความต้องการทั้งร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  มี  5  ตัวบ่งชี้ คือ 
             1.1 กำลังกาย กำลังใจที่สมบูรณ์
             1.2 ความรู้และทักษะที่จำเป็นและเพียงพอในการดำรงชีวิตและการพัฒนาสังคม
             1.3 ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว
             1.4 ทักษะทางสังคม

          มาตรฐานที่  2  แนวการจัดการศึกษา                                           การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญและการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ซึ่งความสำเร็จของกระบวนการนี้ขึ้นอยู่กับ ปัจจัย1) ด้านบุคคล ได้แก่ ผู้เรียน ครูอาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ชุมชน และ 2) ด้านการบริหาร ได้แก่ หลักการบริหารจัดการและหลักธรรมาภิบาล  มี  3  ตัวบ่งชี้  คือ
               2.1  การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
               2.2 มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
               2.3 มีการบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

          มาตรฐานที่   3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ การสร้างวิถีการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง การเรียนรู้ ความรู้นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาสู่สังคมแห่งความรู้ การส่งเสริมและสร้างกลไกเพื่อให้คนไทยทุกคนมีโอกาสเข้าถึงและเรียนรู้ด้วยรูปแบบและวิธีการหลากหลาย โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม นำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคนไทยในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ              มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ
                3.1 การบริหารวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ / สังคมแห่งความรู้
                3.2 การศึกษาวิจัย สร้างเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ และกลไกการเรียนรู้
                3.3 การสร้างและการจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม

จาก    มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ