ระหว่าวันที่ 17 -19 กันยายน 2553 นี้ กลุ่ม 46 ICT จะเป็นแกนนำในการจัดประกวดสื่อ ICT ของครู โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  1. CAI  WAI
  2. E – Learning
  3. Presentation/ E – book
  4. VDO , DVD

ขอเชิญชวนครูกลุ่ม 46 ICT ส่งสื่อเข้าประกวดและนำเสนอผลงานในงาน ณ โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์   รายละเอียดดูได้ที่ www.tunu.ac.th.

                และงานดังกล่าว ครูจะได้นำเสนอผลงานสื่อ ICT ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งชมผลงานนักเรียน เช่น เครื่องบินเล็ก หุ่นยนต์ กบนอกกะลา เป็นต้น อีกทั้งรับฟังการบรรยายทางวิชาการ และนิทรรศการเคลื่อนที่จากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ เช่น  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์, กศน.,มหาวิทยาลัยนเรศวร ,มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, CAT,TOT เป็นต้น

                หากท่านมีเวลามาเรียนรู้ มาศึกษา Bestpactice ของครูบุคลากรจาก 46 ICT ในงานดังกล่าว