ได้ฟังรายการทีวี นักวิชาการได้ให้ความคิดเห็นว่า ประเทศเพื่อนบ้านเช่น มาเลเซีย ไต้หัวน เกาหลีใต้ รัฐบาลของประเทศเหล่านี้ให้ความสำคัญของการศึกษาของคนในชาติมุ่งเน้นให้รู้จักคิดและพัฒนาเพื่อยืนด้วยขาของตนเอง ในขณะที่คนไทยโดยเฉพาะระดับรากหญ้ารอแต่ความช่วยเหลือ(ประชานิยม)ของรัฐบาลซึ่งไม่ยั่งยืน ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนนับวันจะห่างขึ้น ท้ายสุดชาวบ้านจะไม่รู้จักคิดรอแต่ความช่วยเหลือ งอมืองอเท้าไม่ทำกิน อีกไม่กี่ปีข้างหน้าเวียดนามจะแซงหน้าพี่ไทยเรา  ท่านเห็นด้วยหรือไม่