แล้ววันนี้ก็มาถึง เมื่อวันที่ 9-15 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้จัดงาน "โครงการหลวง 41" (Royal Project 41) หนึ่งในโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 41 ภายใต้แนวความคิด "อบอวลความรักจากน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้น" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์และสินค้าของมูลนิธิโครงการหลวง ตลอดจนโครงการส่วนพระองค์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาเยี่ยมชม ค้นคว้าหาความรู้ ติดตามความก้าวหน้า ตลอดจนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง

         แนวคิดที่จะเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปกับการทำนาหรือปลูกพืชชนิดอื่นๆที่เกื้อหนุนกัน ทำได้ถ้ามีการศึกษาและทดลองทำ โครงการหลวงก็ทำให้ดูแล้ว

       เสียดายวันที่มาโชว์ในงานไม่มีผู้บรรยายให้ฟัง   ถ้ามีมากกว่านี้จะได้เผยแพ่รหน่อย

                                            กุ้งก้ามแดง  

มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Cherax quadricarinatus สายพันธ์จาเออสเตรเลีย เริ่มทำการวิจัยและเพาะพันธ์ ตั้งแต่ปี 2548 โดยทดลองเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในนาข้าวของเกษตรกรชาวเขา ที่บ้านแม่กลางหลวง ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่ปลูกข้าวไว้กินเองในครัวเรือน จากการทดลองพบว่า กุ้งก้ามแดงสามารถเจริญเติบโตได้ดี มีอัตรารอดดี ไม่ทำลายต้นข้าว นอกจากนั้น มูลของกุ้งก้ามแดง ยังเป็นปุ๊ยอินทรีย์อย่างดี บำรุงต้นข้าวให้เจริญงอกงาม และได้ผลผลิตดีขึ้น

กุ้งก้ามแดงเป็นกุ้งที่มีรสชาดอร่อย คล้ายเนื้อปู พบได้ในเขตหนาว เช่น อเมริกาเหนือ,อเมริกาใต้,ยุโรป,เอเชียตะวันออก,ออสเตรเลีย และนิวกินี มีทั้งหมดประมาณ 300 ชนิด ขนาดตั้งแต่ 50 ก. จนถึง 2 กก. เกษตรกรทำนาสามารถเลี้ยงกุ้งคู่กับการทำนาข้าวได้ โดยปล่อยกุ้งพร้อมกับการปักชำ และจับกุ้งขายช่วงก่อนเก็บเกี่ยวข้าว กุ้งก้ามแดงมีราคาแพง ไว้ขายได้และไว้กินเองได้ ในขณะที่เกษตรกรยังมีข้าวไว้บริโภคอยู่

เมื่องานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ใช้กุ้งก้ามแดงในงานพระราชทานเลี้ยงแก่พระราชอาคันตุกะในวันที่ 13 มิถุนายน 2549

งานในโครงการหลวง จะเห็นได้ว่า มีการพัฒนาในการทำการเกษตร ทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เป็นหลายๆแขนง ความรู้ที่ได้ ก็สามารถนำมาใช้กับการเกษตรไทยได้จริง ในการต่อยอดการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงนั้น ถ้ามีการคัดเลือกพันธ์ที่โตเร็ว ใช้อาหารน้อย และขยายพันธ์ได้ดี ก็สามารถที่จะพัฒนาเพื่อเกษตรกร ที่ต้องการเลี้ยงกุ้งอย่างเดียว เพื่อขายได้ อาชีพอื่นๆที่จะตามมาอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นการผลิตอาหารกุ้งก้ามแดง การทำฟาร์มพ่อ-แม่พันธ์ เพื่อขายลูกกุ้ง การทำฟาร์มกุ้งคู่กับการเลี้ยงปลาบางประเภทที่เอื้อกัน รับจ้างเลี้ยงกุ้ง การซื้อขายกุ้งก้ามแดง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ฯลฯ

ในงานโครงการหลวงนี้ เป็นการเปิดประตูของโครงการเพื่อชาวไทยและชาวโลก การขายผลิตภัณฑ์โดยใช้ Story telling คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การจัดโชว์ เพื่อสร้างมูลค่าของสินค้า สร้างรายได้มหาศาลแก่โครงการหลวง ผมเห็นด้วยว่าน่าจะมีการจัดให้บ่อยขึ้นอีก และจัดในหลายๆจังหวัด เกษตรกรที่อยู่ในเครือ จะมีรายได้มากขึ้น ประชาชนทั่วไปจะหันมาสนใจและอยากเข้าไปอยู่ในเครือมากขึ้น

 

 

Img_0525

 

 

Img_0531

 

Img_0528

 

ง