นำความทรงจำดี ๆ สมัยเรียนวิทยาลัยมาแบ่งปันค่ะ

     คุณครูในดวงใจของฉัน

 

     อาจารย์แจ่มใส  ตั้งคำ  อาจารย์รับราชการที่วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  ตำแหน่งหัวหน้าแผนกการตลาด

            เหตุผลที่เลือกอาจารย์เป็นคุณครูในดวงใจ  เพราะ  อาจารย์มีลักษณะของครูที่ดี 

     มีคุณสมบัติเป็นกัลยาณมิตร  ต่อผู้เรียน

     อาจารย์จะมีความน่ารัก  เข้าถึงจิตใจของผู้เรียน  สร้างความรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเองชวนให้ผู้เรียนอยากเข้าไปปรึกษาไต่ถาม  ตัวดิฉันเองมีความผูกพันธ์กับอาจารย์มาก  ดิฉันเริ่มรู้จักอาจารย์ตั้งแต่  เข้าเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1  ด้วยความที่อาจารย์เป็นคนสวย  น่ารัก พูดจาไพเราะ  ดิฉันจะมีความสุขทุกครั้งเมื่อถึงคาบที่อาจารย์สอน  เพราะจะได้เรียนกับอาจารย์อีกแล้ว  อาจารย์จะคอยไต่ถามสารทุกข์สุขดิบของผู้เรียนอยู่เสมอ ทุกวันนี้ดิฉันกับอาจารย์ยังโทรปรึกษาหารือกันเสมอ 

     อาจารย์จะมีความน่าเคารพ   มีความประพฤติดี  สมควรแก่ฐานะ  ทำให้รู้สึกอบอุ่นใจ  เป็นที่พึ่งได้และปลอดภัย  เหมาะแก่การเอาเป็นแบบอย่าง  เพราะสาเหตุนี้ด้วยเหมือนกันที่ทำให้ดิฉันมาเลือกเรียน  วิชาชีพครู  เพราะดิฉันมีอาจารย์เป็นแม่แบบแม่พิมพ์ของชาติที่น่าเคารพค่ะ 

     อาจารย์มีคุณสมบัติอีกอย่างคือเป็นผู้น่าเจริญใจ  มีความรู้จริงทางปัญญาแท้จริง  และเป็นผู้ฝึกฝนปรับปรุงตนอยู่เสมอ  เป็นที่น่ายกย่องควรเอาอย่าง  ทำให้ศิษย์เอ่ยอ้างและรำลึกถึงด้วยความซาบซึ้ง  มั่นใจและภาคภูมิใจ ทุกคาบที่อาจารย์เข้าสอนอาจารย์ไม่ต้องเปิดหนังสือเลย  อาจารย์จะมีความชำนาญการในเนื้อหาวิชามาก  สามารถบูรณาการเนื้อหาวิชาได้เหมาะสม  โดยจะมีแนวคิดใหม่  ๆ  มาให้ผู้เรียนได้นำมาประยุกต์ใช้กับเนื้อหาวิชาที่เรียนอย่างสม่ำเสมอ

  อาจารย์จะมีความเป็นเลิศด้านมีเหตุผล  รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ  รู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดอะไร  อย่างไร  คอยให้คำแนะนำว่ากล่าวตักเตือน  เป็นที่ปรึกษาที่ดี  ทุกครั้งที่ผู้เรียนคนใดเกิดปัญหา  มาปรึกษาหารือ  อาจารย์จะใช้เหตุและผลจนผู้เรียนสามารถผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้ด้วยดี  แล้วอย่างนี้จะไม่ให้พวกดิฉันรักและผูกพันธ์กับท่านอาจารย์ได้ไงล่ะค่ะ  เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะ  มีการจัดทัวร์พานักศึกษาไปทัศนศึกษาที่  ถ้ำสุมมะโน  จังหวัดพัทลุง  ด้วยบรรยากาศของรถบัสที่แออัด  ไม่มีแม้พัดลมช่วยคลายร้อน  แต่ด้วยความที่อาจารย์เป็นห่วงศิษย์  อาจารย์ไม่ยอมไปกับรถที่ทางวิทยาลัยจัดไว้ให้  กลับมาทนเบียดแออัดกับศิษย์  เพราะความเป็นห่วงและกังวล  ช่างเป็นเหตุการณ์ที่น่าประทับใจและปลาบปลื้มใจยิ่งนัก 

      ทุกครั้งที่อาจารย์และศิษย์ต้องร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียน  อาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนและปล่อยให้ศิษย์แลกเปลี่ยนความรู้กันได้เต็มที่  พร้อมที่จะรับฟังคำปรึกษา  ซักถาม  แม้จุกจิก  ตลอดจนคำกล่าวล่วงเกิน  และคำตักเตือนวิพากษ์วิจารณ์ต่าง  ๆ  อดทนฟังได้  ไม่เบื่อหน่าย  ไม่เสียอารมณ์ 

     ในการสอนแต่ละครั้ง     อาจารย์จะมีความกระจ่างในเรื่องที่สอน  โดยอธิบายหรือชี้แจงเรื่องราวต่าง ๆ ที่ยุ่งยากลึกซึ้งให้เข้าใจได้  และสอนศิษย์ให้ได้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ไม่มีตรงไหนเลยที่เด็กสอบถามแล้วอาจารย์จะหาคำตอบไม่ได้  ดูแล้วช่างเป็นแม่พิมพ์ตัวอย่างจริง ๆ 

     บ่อยครั้งที่พวกเรานักศึกษาซึ่งอยู่ในวัยรุ่นเดินทางผิด  อาจารย์จะคอยให้การแนะนำดีเสมอ  จะแนะนำศิษย์ให้รู้จักทางที่ถูกที่ควร  ไม่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย  หรือเรื่องเหลวไหลต่าง  ๆ  อาจารย์ไม่เคยซ้ำเติมศิษย์เลย  อาจารย์จะเป็นเหมือนแม่คนที่สองของพวกเราเลยทีเดียวค่ะ  ในคาบที่อาจารย์สอน 

     อาจารย์จะตั้งใจสอนและสอนดี  โดยสอนได้มีขั้นตอนถูกลำดับ  โดยเนื้อหาที่นอนจะเรียงตามลำดับความง่าย  ยาก  ลุ่มลึก  มีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปโดยลำดับ  จะชี้ชัดให้นักเรียนเข้าใจ  ว่าจะสอนอะไร  ก็ชี้แจงแสดงเหตุผล  แยกแยะ  อธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจ  แจ่มแจ้ง  ดังจูงมือไปดูให้เห็นกับตา  ชวนให้ปฏิบัติ  คือ  สิ่งใดควรทำก็บรรยายให้มองเห็นความสำคัญและซาบซึ้งในคุณค่า  เห็นสมจริงจนผู้ฟังยอมรับ  อยากลงมือทำหรือนำไปปฏิบัติ  จนเกิดความชำนาญและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  และเร้าให้กล้า  คือ  ปลุกใจให้คึกคักเกิดความกระตือรือร้น  มีกำลังใจแข็งขัน  มั่นใจที่จะทำให้สำเร็จ  ไม่กลัวเหน็ดเหนื่อยหรือยากลำบาก  ในเนื้อหาวิชาของการตลาดต้องเน้นการปฏิบัติมากมายอาจารย์สามารถเร้าใจให้พวกเราปฏิบัติตาม  โดยทำเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนเห็นจริง  จนไม่เหลือความกลัวในตัวพวกเราเลยแม้แต่น้อย 

     อาจารย์สามารถทำหน้าที่ของครูได้ครบถ้วน  ซึ่งสามารถยึดถือเป็นแม่แบบได้อย่างดีเยี่ยม  คือ  อาจารย์ปฏิบัติต่อศิษย์  โดยความอนุเคราะห์ดังนี้  แนะนำฝึกอบรมให้เป็นคนดี  สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง  สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง  ส่งเสริมยกย่องความดีงาม  ความสามารถให้ปรากฏ  สร้างเครื่องคุ้มภัยในสารทิศ  ฝึกให้ศิษย์ใช้วิชาเลี้ยงชีพและรู้จักดำรงตน  ในอันที่จะดำเนินชีวิตต่อไปด้วยดี    

 

     นี่คือเรื่องราวคุณครูในดวงใจของดิฉัน  อาจารย์จะอยู่ในความทรงจำของดิฉันตลอดไปค่ะ