คุณครูในดวงใจ

ความทรงจำ

     นำความทรงจำดี ๆ สมัยเรียนวิทยาลัยมาแบ่งปันค่ะ

     คุณครูในดวงใจของฉัน

 

     อาจารย์แจ่มใส  ตั้งคำ  อาจารย์รับราชการที่วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  ตำแหน่งหัวหน้าแผนกการตลาด

            เหตุผลที่เลือกอาจารย์เป็นคุณครูในดวงใจ  เพราะ  อาจารย์มีลักษณะของครูที่ดี 

     มีคุณสมบัติเป็นกัลยาณมิตร  ต่อผู้เรียน

     อาจารย์จะมีความน่ารัก  เข้าถึงจิตใจของผู้เรียน  สร้างความรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเองชวนให้ผู้เรียนอยากเข้าไปปรึกษาไต่ถาม  ตัวดิฉันเองมีความผูกพันธ์กับอาจารย์มาก  ดิฉันเริ่มรู้จักอาจารย์ตั้งแต่  เข้าเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1  ด้วยความที่อาจารย์เป็นคนสวย  น่ารัก พูดจาไพเราะ  ดิฉันจะมีความสุขทุกครั้งเมื่อถึงคาบที่อาจารย์สอน  เพราะจะได้เรียนกับอาจารย์อีกแล้ว  อาจารย์จะคอยไต่ถามสารทุกข์สุขดิบของผู้เรียนอยู่เสมอ ทุกวันนี้ดิฉันกับอาจารย์ยังโทรปรึกษาหารือกันเสมอ 

     อาจารย์จะมีความน่าเคารพ   มีความประพฤติดี  สมควรแก่ฐานะ  ทำให้รู้สึกอบอุ่นใจ  เป็นที่พึ่งได้และปลอดภัย  เหมาะแก่การเอาเป็นแบบอย่าง  เพราะสาเหตุนี้ด้วยเหมือนกันที่ทำให้ดิฉันมาเลือกเรียน  วิชาชีพครู  เพราะดิฉันมีอาจารย์เป็นแม่แบบแม่พิมพ์ของชาติที่น่าเคารพค่ะ 

     อาจารย์มีคุณสมบัติอีกอย่างคือเป็นผู้น่าเจริญใจ  มีความรู้จริงทางปัญญาแท้จริง  และเป็นผู้ฝึกฝนปรับปรุงตนอยู่เสมอ  เป็นที่น่ายกย่องควรเอาอย่าง  ทำให้ศิษย์เอ่ยอ้างและรำลึกถึงด้วยความซาบซึ้ง  มั่นใจและภาคภูมิใจ ทุกคาบที่อาจารย์เข้าสอนอาจารย์ไม่ต้องเปิดหนังสือเลย  อาจารย์จะมีความชำนาญการในเนื้อหาวิชามาก  สามารถบูรณาการเนื้อหาวิชาได้เหมาะสม  โดยจะมีแนวคิดใหม่  ๆ  มาให้ผู้เรียนได้นำมาประยุกต์ใช้กับเนื้อหาวิชาที่เรียนอย่างสม่ำเสมอ

  อาจารย์จะมีความเป็นเลิศด้านมีเหตุผล  รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ  รู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดอะไร  อย่างไร  คอยให้คำแนะนำว่ากล่าวตักเตือน  เป็นที่ปรึกษาที่ดี  ทุกครั้งที่ผู้เรียนคนใดเกิดปัญหา  มาปรึกษาหารือ  อาจารย์จะใช้เหตุและผลจนผู้เรียนสามารถผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้ด้วยดี  แล้วอย่างนี้จะไม่ให้พวกดิฉันรักและผูกพันธ์กับท่านอาจารย์ได้ไงล่ะค่ะ  เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะ  มีการจัดทัวร์พานักศึกษาไปทัศนศึกษาที่  ถ้ำสุมมะโน  จังหวัดพัทลุง  ด้วยบรรยากาศของรถบัสที่แออัด  ไม่มีแม้พัดลมช่วยคลายร้อน  แต่ด้วยความที่อาจารย์เป็นห่วงศิษย์  อาจารย์ไม่ยอมไปกับรถที่ทางวิทยาลัยจัดไว้ให้  กลับมาทนเบียดแออัดกับศิษย์  เพราะความเป็นห่วงและกังวล  ช่างเป็นเหตุการณ์ที่น่าประทับใจและปลาบปลื้มใจยิ่งนัก 

      ทุกครั้งที่อาจารย์และศิษย์ต้องร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียน  อาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนและปล่อยให้ศิษย์แลกเปลี่ยนความรู้กันได้เต็มที่  พร้อมที่จะรับฟังคำปรึกษา  ซักถาม  แม้จุกจิก  ตลอดจนคำกล่าวล่วงเกิน  และคำตักเตือนวิพากษ์วิจารณ์ต่าง  ๆ  อดทนฟังได้  ไม่เบื่อหน่าย  ไม่เสียอารมณ์ 

     ในการสอนแต่ละครั้ง     อาจารย์จะมีความกระจ่างในเรื่องที่สอน  โดยอธิบายหรือชี้แจงเรื่องราวต่าง ๆ ที่ยุ่งยากลึกซึ้งให้เข้าใจได้  และสอนศิษย์ให้ได้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ไม่มีตรงไหนเลยที่เด็กสอบถามแล้วอาจารย์จะหาคำตอบไม่ได้  ดูแล้วช่างเป็นแม่พิมพ์ตัวอย่างจริง ๆ 

     บ่อยครั้งที่พวกเรานักศึกษาซึ่งอยู่ในวัยรุ่นเดินทางผิด  อาจารย์จะคอยให้การแนะนำดีเสมอ  จะแนะนำศิษย์ให้รู้จักทางที่ถูกที่ควร  ไม่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย  หรือเรื่องเหลวไหลต่าง  ๆ  อาจารย์ไม่เคยซ้ำเติมศิษย์เลย  อาจารย์จะเป็นเหมือนแม่คนที่สองของพวกเราเลยทีเดียวค่ะ  ในคาบที่อาจารย์สอน 

     อาจารย์จะตั้งใจสอนและสอนดี  โดยสอนได้มีขั้นตอนถูกลำดับ  โดยเนื้อหาที่นอนจะเรียงตามลำดับความง่าย  ยาก  ลุ่มลึก  มีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปโดยลำดับ  จะชี้ชัดให้นักเรียนเข้าใจ  ว่าจะสอนอะไร  ก็ชี้แจงแสดงเหตุผล  แยกแยะ  อธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจ  แจ่มแจ้ง  ดังจูงมือไปดูให้เห็นกับตา  ชวนให้ปฏิบัติ  คือ  สิ่งใดควรทำก็บรรยายให้มองเห็นความสำคัญและซาบซึ้งในคุณค่า  เห็นสมจริงจนผู้ฟังยอมรับ  อยากลงมือทำหรือนำไปปฏิบัติ  จนเกิดความชำนาญและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  และเร้าให้กล้า  คือ  ปลุกใจให้คึกคักเกิดความกระตือรือร้น  มีกำลังใจแข็งขัน  มั่นใจที่จะทำให้สำเร็จ  ไม่กลัวเหน็ดเหนื่อยหรือยากลำบาก  ในเนื้อหาวิชาของการตลาดต้องเน้นการปฏิบัติมากมายอาจารย์สามารถเร้าใจให้พวกเราปฏิบัติตาม  โดยทำเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนเห็นจริง  จนไม่เหลือความกลัวในตัวพวกเราเลยแม้แต่น้อย 

     อาจารย์สามารถทำหน้าที่ของครูได้ครบถ้วน  ซึ่งสามารถยึดถือเป็นแม่แบบได้อย่างดีเยี่ยม  คือ  อาจารย์ปฏิบัติต่อศิษย์  โดยความอนุเคราะห์ดังนี้  แนะนำฝึกอบรมให้เป็นคนดี  สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง  สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง  ส่งเสริมยกย่องความดีงาม  ความสามารถให้ปรากฏ  สร้างเครื่องคุ้มภัยในสารทิศ  ฝึกให้ศิษย์ใช้วิชาเลี้ยงชีพและรู้จักดำรงตน  ในอันที่จะดำเนินชีวิตต่อไปด้วยดี    

 

     นี่คือเรื่องราวคุณครูในดวงใจของดิฉัน  อาจารย์จะอยู่ในความทรงจำของดิฉันตลอดไปค่ะ           

      

           

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โลกแห่งการเรียนรู้ใหม่ของหยิ้น

คำสำคัญ (Tags)#อาจารย์#ครู

หมายเลขบันทึก: 389713, เขียน: 31 Aug 2010 @ 17:57 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:41 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 25, อ่าน: คลิก


ความเห็น (25)

อ่านแล้วก็ อดคิดถึงครูไม่ไหว ขอบอกว่าตอนเรียนมีความรู้สึกที่ดีมาก

ขอบคุณมากครับ ที่กระบี่ ผนตกหนักป่าวครับ.... ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ.....

สวัสดีค่ะคุณแบงค์

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นค่ะ

ที่กระบี่ฝนตกหนักมากเลยค่ะ

แต่ตอนนี้หยุดแระค่ะ ดูแลสุขภาพเช่นกันค่ะคุณแบงค์

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาเยี่ยมเยียนกัน ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลย... รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
 • ด้วยความระลึกถึงค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

               

สวัสดีเช่นกันค่ะน้านก

ขอบคุณสำหรับดอกไม้สวยๆๆ และความคิดถึงและห่วงใยค่ะ

รักษาสุขภาพเช่นกัน เทคแคร์ค่ะน้านก

สวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะค่ะ

ครูใจดวงใจ ในความรู้สึกของทุกคือบุคคลที่ดีในทุกๆ ด้าน และเป็นคุณครูที่ทำให้เรรู้สึกประทับใจ และเป็นแบบอย่างที่ดี

ดีค่ะตุ๊ก

ขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะค่ะ

โทษทีเข้ามาตอบช้าบังเอิญ บังเอิญหยิ้นประสบอุบัติเหตุ

นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลายวันเลยค่ะ

ยังงัยก็ขอบคุณสำหรับคอมเม้นดีๆๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

เรียนคุณภัทรีพร

แวะมาทักทายกันลืม คงสบาย และฝนตกหนัก อยากเป็นครูดีๆ เหมือนกันนะครับ แต่ยังไม่ค่อยจะดีนะ พยายามแล้วนะนี่

อ่านบทกวีเกี่ยวกับครู ที่นี่

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์โสภณ

ขอบคุณที่แวะมาทักทายค่ะ ท่านอาจารย์ถ่อมตัวแระค่ะ

มีอะไรดีๆๆแนะนำหนูบ้างนะค่ะ ด้วยความเคารพค่ะท่านอาจารย์

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ
 • น้านกเพิ่งทราบข่าวว่าหลานสาวประสบอุบัติเหตุ... ตอนนี้ค่อยยังชั่วแล้วใช่มั๊ยค่ะ
 • ถือว่าฟาดเคราะห์ไป ชีวิตหลังจากนี้ไปคงมีแต่สิ่งที่ดี ๆ เข้ามาในชีวิตแน่นอนค่ะ เป็นกำลังใจให้กันค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

                              

ขอบคุณน้านกที่เป็นห่วงเป็นใยค่ะ

หวังว่าคงเจอเรื่องดีๆๆต่อจากนี้แน่นอนค่ะ

คิดถึงน้านกนะค่ะ ขอบคุณสำหรับการทักทายค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ
 • เราจะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะค่ะ คนดี
 • ขอบคุณค่ะ

                        มอบภาพนี้ให้คนสวยค่ะ

เช่นกันค่ะน้านก ขอบคุณสำหรับภาพสวยๆๆนะค่ะ

มิตรภาพจะงอกงามตลอดไป การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ไม่มีวันจบสิ้นค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ
 • น้านกยังมิบังอาจแนะนำอะไรหลานสาวได้ ยังเก่งไม่พอ....อิอิ 
 • แต่อาศัยว่าน้านกก็จะไปทักทายบล๊อกอื่น ๆ บ่อย เป็นการเปลี่ยนเรียนรู้ไปในตัว เพราะยังมีหลายสิ่ง หลายอย่างที่ต้องทบทวนตัวเองเหมือนกัน
 • แต่น้านกก็ดีใจมาก ๆ ที่ได้รู้จักหลานหยิ้นนะค่ะ ได้พูด ได้คุย แล้วรู้สึกว่าถูกชะตามาก ๆ ค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

ทำมัยเข้าบันทึก ไม่ได้อะครับ

แล้วบันทึกหายไปไหนหมด

แล้วสบายดีป่าวครับ ของแบงค์ก็กำลังจะสอบละ อ่านๆๆๆๆๆๆๆๆ อิอิอิ

ดีค่ะน้านก คิดถึงน้านกมากมายค่ะ

ขอบคุณสำหรับมิตรภาพดีๆๆค่ะ

หยิ้นก็รู้สึกถูกชะตากับน้านก เช่นกันค่ะ

ยินดีสำหรับการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ที่แขวงไปด้วยมิตรภาพค่ะ

ดีค่ะคุณแบงค์ ขอบคุณที่เข้ามาทักทายกัน

ยังงัยขอให้สอบได้คะแนนดีๆๆนะค่ะ

หยิ้นก็จะสอบเสาทิดนี้อเหมือนกันค่ะ

เป็นกำลังใจให้กันค่ะคุณแบงค์

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ
 • เห็นหลานสาวคนสวยแว๊บ ๆ น้านกก็เลยตามมาดูให้เห็นกับตาค่ะ อิอิ
 • วันนี้ทำงานเหนื่อยไหมคนดี...สำหรับงานน้านกก็เรื่อย ๆ ค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

                           

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาบอกหลานสาวว่าที่คอมเม้นท์งานให้น้านก จับประเด็นได้ยอดเยี่ยมจริง ๆ สิ่งนี้แหละที่น้านกต้องการบอก ฮ่าๆๆๆๆ ถูกใจ
 • ขอบคุณค่ะ

                      

ขอบคุณค่ะน้านก สำหรับกำลังใจดีๆๆค่ะ

น้านกชมมากไปแระค่ะ

หนูก็แค่เม้นไปตามเนื้อผ้าอะค่ะ

ขอบคุณอีกครั้งที่เข้ามาเยี่ยมกันค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ
 • น้านกก็เทคแคร์คนสวยเช่นกันค่ะ  รักษาสุขภาพด้วยค่ะ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ
 • มีแต่ความห่วงใยให้กันค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

                     

ขอบคุณอีกครั้งสำหรับมิตรภาพค่ะ

น้านกก็เช่นกันนะค่ะเคยชินกับการดูแลคนอื่น

อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยค่ะ ถ้าอากาศเย็นห่มผ้าหนาๆๆ

ด้วยค่ะอิๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ
 • ช่วงนี้น้านกกำลังเทคแคร์กัลยาณมิตรที่น่ารัก ๆ อยู่ค่ะ "กะว่าจะตอบคอมเม้นท์ให้หมด" ไม่ทราบจะไหวมั๊ย การที่เราแคร์ใคร ๆ ทำให้เรามีความสุขค่ะ "มือผู้ให้ ย่อมอยู่เหนือมือผู้รับเสมอ....ตอบเป็นพิธีการเลยค่ะ ฮ่าๆๆๆๆๆ
 • ว่าแต่หลานสาวเถอะพักผ่อนให้เพียงพอ พรุ่งนี้จะได้สดใส
 • โชคดีค่ะ

ขอบคุณอีกครั้งกับการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีค่ะ

การหยิบยื่นความรู้สึกดีๆๆให้คนอื่นก่อนเป็นสิ่งดีที่พึงกระทำค่ะน้านก

ยินดีที่ได้รู้จักน้านกนะค่ะ และยินดีสำหรับมิตรภาพที่กำลังเจริญงอกงามค่ะ

เขียนเมื่อ 

หายากนะ ครูดีๆที่นักเรียนที่แม้จะจบมานานแต่ก็ยังระลึกถึง มีครูแบบนี้สักครึ่งหนึ่งของครูทั้งประเทศก็คงดี

ขอบคุณสำหรับ ข้อเสนอแนะดีๆๆ ค่ะอาจารย์กษิภัทร

อย่าสิ้นหวังนะค่ะ ยังไง หยิ้นเชื่อว่าครูดีๆก็ยังมีอยู่ค่ะ