สรุปบทความวิชาการ เรื่อง โรงเรียนสมบูรณ์แบบ

moobutter
โรงเรียนสมบูรณ์แบบ

สรุปบทความวิชาการโรงเรียนสมบูรณ์แบบ

                                                                                                                                              โดย  ดร. อำรุง  จันทวานิช และคณะ

โรงเรียนสมบูรณ์แบบ  คือ  โรงเรียนที่มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้   มีความพร้อมในด้านทรัพยากรวัตถุ  เทคโนโลยี  งบประมาณและทรัพยากรบุคคล  สามารถจัดการศึกษาได้อย่างดี ได้แนวคิดจากระบบ CIPP  Model  เป็นกรอบกำหนดรูปแบบ  ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้

 1.  ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์  คือ  ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพทุกด้าน  โรงเรียนคอยช่วยเหลือชุมชน  เป็นแบบอย่างและได้รับการชื่นชมจากชุมชน 
 2.  ด้านกระบวนการ   คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพชัดเจน
 3.  ด้านปัจจัย  บุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพมีจำนวนเพียงพอ มีหลักสูตรเหมาะสม สื่อ อุปกรณ์ทันสมัย มีแหล่งเรียนรู้หลากลายมีความพร้อมด้านงบประมาณ
 4. ด้านบริบท  คือ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ขั้นตอนการพัฒนาสู่ความเป็นโรงเรียนสมบูรณ์แบบ

 1.  บุคลากรมีความเข้าใจ  ในแนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนสมบูรณ์แบบ
 2. ตรวจสอบสถานภาพของโรงเรียนถึงผลการประเมินของระดับสถานภาพองค์ประกอบนั้นๆ ว่าอยู่ในระดับใด
 3.  กำหนดองค์ประกอบ  ระดับความสำเร็จ  พร้อมกำหนดเวลาในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสมบูรณ์แบบ
 4.  นำแผนปฏิบัติการยกระดับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาโรงเรียนโดยกำหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการเป็นโรงเรียนสมบูรณ์แบบ
 5.  ดำเนินการยกระดับสู่ความเป็นโรงเรียนสมบูรณ์แบบ  โดยกำหนดกลไก  ภารกิจ  ให้บุคลากรในโรงเรียนทราบและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
 6.  ประเมินความเป็นโรงเรียนสมบูรณ์แบบ  โดยเริ่มจากโรงเรียนประเมินตนเอง และกรมต้นสังกัด  กระทรวงประเมินตามลำดับ  พร้อมประกาศยกย่องเป็นโรงเรียนสมบูรณ์แบบและเผยแพร่สู่สาธารณชน
 7.  สร้างความยั่งยืนในการเป็นโรงเรียนสมบูรณ์แบบ  โดยโรงเรียนทบทวนจุดอ่อน  จุดแข็งเพื่อกำหนดแผนในการพัฒนาต่อไป 

ที่มา:http://www.thaiwebindex.com  (สืบค้น เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chaweewan

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนสมบูรณ์แบบ

หมายเลขบันทึก: 389652, เขียน: 31 Aug 2010 @ 13:59 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 20:19 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ok ครับ