FTA กับการส่งเสริมการลงทุนของไทย

เขตการค้าเสรี ส่งเสริมจริงหรือไม่

ก่อนอื่นคงต้องมีข้อสงสัยก่อนว่าทำไมถึงต้องมีการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย? คำตอบที่ได้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นก็คือจากผลการสำรวจของคณะกรรมการด้านการค้าและการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ ในปี 2004 ประเทศไทยติดอยู่ในลำดับที่ 4 ของประเทศที่ดึงดูดให้นักลงทุนชาวต่างชาตินั้นเ้ข้ามาลงทุน ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่เป็นเป้าหมายของการลงทุนในอันดับ TOP TEN ของโลกเลยที่เดียว

แต่อันที่จริงแล้วประเทศไทยได้เริ่มให้การส่งเสริมการลงทุนมาแล้วเป็นช่วงระยะเวลานานพอสมควรซึ่งอาจเห็นได้จากการที่ไทยมี พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520ก็เป็นได้

แรงจูงใจที่นักลงทุนนั้นมีต่อประเทศไทยก็เพราะว่าประเทศไทยนั้นเป็น GATEWAY TO ASIA คือเป็นประตูสู่เอเซีย มีสภาพภูมิศาสตร์ที่นักลงทุนเห็นว่าเป็นศูนย์กลางของตลาดเศรษฐกิจ และเป็นประตูที่นำไปสู่ตลาดการค้าของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  และจากประเทศไทยก็เป็นประเทศที่นำไปสู่ตลาดการค้าของประเทศจีน อินเดีย และประเทศต่างๆในเอเซีย

ไทยเป็นศูนย์กลางของASEAN  ด้วยการที่ASEAN มีประเทศสมาชิก10 ประเทศ ซึ่งไทยนั้นเป็นผู้ผลักดันและเป็นศูนย์กลางของตลาดการค้าที่จะเชื่อมโยงต่อประเทศสมาชิก ASEAN ทั้งหลาย

สภาพแวดล้อมทางสังคมและนโยบายทางการเมือง คือเป็ประเทศที่เป็นระบอบประชาธิปไตยโดยในรัฐธรรมนูญของไทยก็ได้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจให้การสนับสนุน กระบวนการและมีแนวทางต่างๆบ่งบอกอย่างเด่นชัด อีกทั้งสภาพแวดล้อมทางสังคมของไทยที่รักสันติ และระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์์เป็นประมุข รวมถึงประชาชนส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาพุทธโดยยึดหลักคำสอนเป็นหลัก และประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ไม่แบ่งแยกศาสนาด้วย

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นั้น ณ ปัจจุบันไทยมีการพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นทั้่งทางด้านอุตสาหกรรม ทรัพยากร และคุณภาพทักษะแรงงาน

ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ เช่นในเรื่องการขนส่ง การสื่อสาร เทคโนโลยี IT และมีการให้การสนับสนุนจากทางภาครัฐทั้งในเรื่อง ภาษี เป็นต้น อีกทั้งยังมีองค์กรที่รองรับสินค้าที่นำเข้าและส่งออกด้วย

เรื่องการศึกษาและความสะดวกและปลอดภัยในสุขอนามัย มีสถานศึดษาที่เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติและมีบุคลากรทางการศึกษาและการแพทย์ มีอุปกรณืและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เป็นที่อุ่นใจของนักลงทุน

ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นปัจจัยที่จะต้องมีการพัฒนาและมีการสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพราะในปัจจุบันประเทศต่างๆนั้นได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วหากไทยไม่รักษาระดับและพัฒนาเพิ่มขึ้นอาจทำให้ความได้เปรียบเหล่านี้นั้นศูนย์สิ้นไป

แล้วFTA เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนไทยอย่างไร

ก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่าโดยหลักแล้ว FTA นั้นตั้งขึ้นเพื่อที่จะขยายตัวทางการค้าและการลงทุนของระหว่างประเทศที่ทำความตกลงกัน โดยการลดอุปสรรคทางด้านภาษี เป็นการครอบคลุมการเปิดเสรีทั้งทางด้านการค้าสินค้า บริการ การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

แล้วทำไมไทยถึงต้องทำ FTA  ก็เพราะว่าสถานการณ์การแข่งขันในตลาดโลกนั้นทวีความรุนแรงและมุ่งที่จะเปิดเสรี ประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ต่างก็หันไปทำ FTA อีกทั้งการที่ประเทศจีนเข้าเป็นสมาชิก WTO ทำให้เศรษฐกิจแข็งแกร่ง มีเงินทุนไหลเข้าจำนวนมากถ้าหากไทยอยู่นิ่งเท่ากับถดถอย ขีดความสามารถในการแข่งขันและส่วนแบ่งตลาดในประเทศคู่ค้าสำคัญจะลดลง และการทำ FTA ช่วยให้การเจรจาลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันง่ายขึ้น อีกทั้ังเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างพันธมิตรทางการค้า

ประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรจากการทำFTA  จะยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลก ทำให้นักลงทุนต่างชาติมีความมั่นใจและเพิ่มความเชื่อมั่น ทำให้เงินลงทุนจากต่งประเทศไหลเข้าสู่ไทย เป็นการสร้างพันธมิตรที่เกื้อกูลทางเศรษกิจ เพิ่มอำนาจต่อรองของไทยในเวทีการค้าโลก

ใครเป็นผู้ได้ประโยชน์จากการทำ FTA

เกษตรกร :มีโอกาสขายสินค้าได้ในราคาสูงขึ้นเมื่อประเทศคู่เจรจาลดภาษีและผ่อนคลายมาตรการที่เป็นอุปสรรคทางการค้า ทำให้ตลาดสินค้าไทยกว้างขึ้น

ผู้ประกอบการ : วัตถุดิบนำเข้ามีราคาถูกลง ต้นทุนการผลิตลดลง ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

ผู้บริโภค: ซื้อสินค้าได้ในราคาถูกลง และสินค้ามีความหลากหลาย

ผู้ส่งออก:สามารถขยายตลาดและเพิ่มศักยภาพในการส่งออกสินค้าและบริการ

ผู้นำเข้า : มีแหล่งนำเข้าวัตถุดิบมากขึ้นและราคาถูก

สินค้าและบริการที่เป็นเป้าหมายการเจรจา

สินค้า

-อาหาร

-รถยนต์และชิ้นส่วน

-เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิคส์

-แฟชั่น (เสื้อผ้า อัญมณี เครื่องหนัง และเครื่องประดับ)

บริการ

-การท่องเที่ยว (ภัตตาคาร โรงแรม การบิน ขนส่ง)

-การบริการด้านสุขภาพและความงาม (โรงพยาบาล และสปา)

-การก่อสร้างออกแบบตกแต่ง

ไทยต้องเตรียมพร้องเพื่อรองรับ FTA อย่างไร

-ปรับปรุงการผลิต การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

-พัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน

-สร้าง BRAND NAME สินค้าของไทยสู่ตลาดโลก

-วิจัยและพัฒนาเพื่อให้มีหารใช็เท๕โนโลยีใหม่มาใช้ในการผลิต

-พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรทุกระดับเพื่อรองรับภาคการผลิตและบริการ

ดังนั้น FTA จึงมีส่วนในการส่งเสริมการลงทุนเช่นกันก็เพราะว่า การส่งเสริมการลงทุนของไทยนั้นเน้นหลักของการส่งเสริมไปทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการ SMEs  โดยมีการให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีเช่นเดียวกับ FTA อีกทั้งในเรื่องของกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ก็เป็นกิจการที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันกับการทำ FTA เช่น การเกษตร และผลิตผลจากการเกษตร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า และุอุตสาหกรรมโลหะ เครื่องจักร อุปกรณ์ขนส่งต่างๆ เป็นต้น

ดังนั้นการที่ไทยทำFTA ก็เหมือนกับเป็นการส่งเสริมการลงทุนด้วยไปในตัวเป็นผลประโยชน์ที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันแต่ปัญหานั้นอยู่ที่ว่าจะสามารถกระจายการลงทุนให้มีประสิทธิภาพและได้ผลประโยชน์ทั่วถึงทั้งประเทศหรือเป็นการกระทำที่ได้ผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มที่มีเงินทุนสูงเท่านั้น ซึ่งเป็นปํญหาที่จะต้องติดตามต่อไปเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันได้อย่างแท้จริง

อ้างอิง : www.boi.go.th

             www.thaifta.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจความเห็น (0)