"การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการพลเรือนสามัญ"

  

                ก.พ.ในการประชุม ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการพลเรือนสามัญและให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ใช้งบประมาณ ในส่วนงบกลาง เพื่อดำเนินการต่อไป

ลำดับที่     คุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองแล้ว             เงินเดือนเดิม (บาท) เงินเดือนใหม่ขั้นต่ำ (บาท)
1.       ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)               5,760                      6,100
2.       ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)       7,100                      7,300
3.       ปริญญาตรี                                              7,940                      8,700
4.       ปริญญาโท                                              9,700                     12,000
5.       ปริญญาเอก                                            13,110                    16,200
หมายเหตุ  :  เป็นเอกสารที่คณะรัฐมนตรี (ครม. อนุมัติเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553
                   ให้ใช้งบประมาณในส่วนงบกลางเพื่อการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและ
                   การปรับเงินเดือนของผู้ได้รับผลกระทบ ตามที่นางเบญจวรรณ  สร่างนิทร
                   เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ. นำเสนอผ่านเลขาธิการ
                   คณะรัฐมนตรี)
 
ที่มา  :  หนังสือพิมพ์มติชน หน้า 2 ฉบับวันที่ 19 สิงหาคม 2553
 

ปัจจุบัน  สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบแล้วนะค่ะ...

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 31

ลงวันที่  17  กันยายน 2553

เรื่อง  การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

ตามไฟล์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/ccl0000537.pdf

 

การประชุมชี้แจงส่วนราชการ

http://gotoknow.org/file/bussayamas/bussaya3111.PDF

 

ถาม – ตอบ

http://gotoknow.org/file/bussayamas/bussaya4111.PDF