ในวันที่  18  สิงหาคมที่ผ่านมา  ทางโรงเรียนบ้านห้วยเสียดได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น  โดยมีกิจกรรมต่าง  ๆ  เช่น  นิทรรศการวิทยาศาสตร์  การวาดรูปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  การสาธิตโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  เป็นต้น

    ซึ่งภายในกิจกรรมนี้  ได้จัดขึ้นเพื่อนักเรียนทุกชั้น  ทำให้นักเรียนทุกชั้นมีส่วนในการร่วมกิจกรรมในวันนี้  แม้กระทั่งนักเรียนชั้น  ป.1  โดยงานที่นักเรียนชั้น  ป.1  ได้รับมอบหมายคือ  การวาดรูปอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ครูเอามาเป็นตัวอย่างให้แก่นักเรียนได้วาดนั้น  มีหลายชิ้น  เช่น  บีกเกอร์  หลอดหยด  ตะเกียง  เป็นต้น  โดยมอบหมายให้นักเรียนชั้น  ป.6 เป็นผู้ดูแลนักเรียนชั้นเล็ก ๆ

   แต่น่าประหลาดใจว่ามีนักเรียนอยู่ห้องหนึ่งได้วาดภาพที่แตกต่างจากนักเรียนห้องอื่น  ๆ  เพราะสิ่งที่นักเรียนในห้องนี้วาดไม่ได้วาดตามตัวอย่างที่ครูให้ไว้  เพราะเด็กห้องนี้ไม่ได้มีพี่  ป.6  คอยดูแล  เหมือนเด็กห้องอื่น ๆ   เด็กห้องนี้วาด  แว่นขยาย 

    คำถามคือ  นักเรียนเหล่านี้เอาตัวอย่างมาจากที่ใด  เป็นคำถามแรกที่อ้อม  ถามตัวเองเมื่อเข้าไปในห้องเรียน

    ปรากฏว่าหนังสือวิทยาศาสตร์ชั้น  ป.1  ได้มีรูปของ  อุปกรณ์วิทยาศาสตร์อยู่  3  อย่าง  ได้แก่  แว่นขยาย  กระบอกตวงและหลอดหยด  เด็ก  ๆเอาตัวอย่างมาจากที่นี่นั่นเอง  เพราะเด็กห้องนี้อ่านหนังสือไปล่วงหน้า  และได้เห็นอุปกรณ์เหล่านี้มาก่อนแล้ว  และเป้นที่น่ายินดีว่านักเรียนของห้องนี้  ได้รับรางวัลในการวาดภาพอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ด้วย

   แสดงให้เห็นว่าเด็กไม่จำเป็นจะต้องวาดรูปตามที่ครูกำหนดให้เสมอไป    เด็กสามารถคิดและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  ครูเป็นเพียงผู้แนะนำเมื่อนักเรียนเกิดข้อสงสัยเท่านั้น