KM ที่รัก 14 (ต้นไม้แห่งความรู้)

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 49 นิสิต พัฒนบูรนาการศาสตร์ ได้มีโอกาส เข้าร่วม โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นในการทำวิจัย และวิทยานิพนธ์ ทางวิทยาศาสตร์ โดย รศ.ดร.สะอรสิน สุขศรีวงศ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และด้านสังคม โดยผศ.ดร. สุชาดา ทวีสิทธิ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ความรู้ที่ได้ในวันนี้ เป็นความรู้เบื้องต้นที่สำคัญมาก ในช่วงเช้า ดร.ชะอรสิน ได้ไห้คำสำคัญหลายคำ ที่จะเป็นปัจจัย ที่จะทำไห้จบตามเวลาหรือไม่ เช่นจะค้นหาหัวข้อที่ดีมีคุณค่า และสามารถทำได้จริง จบตามเวลาที่กำหนดได้อย่างไร ,การจัดแบ่งเวลาว่า 24 เดือน จะทำอะไรบ้าง ที่สำคัญกว่านั้นคือ เราจะต้องรักวิทยานิพนธ์ ฃองเราให้มากที่สุด รวมถึงการเลือกเพื่อนร่วมงาน ,การเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา,การให้ความสำคัญ กับจริยะธรรมการวิจัย หัวข้อจะต้อง เป็นสิ่งใหม่ น่าสนใจ มีความสำค้ญ อยู่ในความสามารถที่จะทำได้ในเงื่อนไขเวลาที่กำหนด ส่วนตอนบ่าย ดร.สุชาดา ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมด้าน การทำงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ด้านสังคมศาสตร์ อาจารย์ ได้พูดถึงความแตกต่าง จากงานวิจัยอย่างอื่น ความแตกต่างอยู่ที่ การให้ความสำคัญกับ "ปณิฐานนิยม" ซึ่งการวิจัยทางสังคมให้ความสำคัญน้อย และเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแนวใหม่ที่ผลของงานวิจัยมาจาก ความเห็นทั้งของ ผู้วิจัยเองและผู้ถูกวิจัย ในตอนท้ายอาจารย์ยังใด้ฝากประโยคเตือนใจ เตือนสติในการทำวิทยานิพนธ์ว่า "การทำวิทยานิพนธ์ไม่ใช่ การสร้างอนุสาวรีย์" ต้องรีบทำไห้เสร็จ จบตามเวลา ไม่ต้องแสดงความรักมหาวิทยาลัยให้มาก โดยการอยู่นาน ๆ ..หรอก จ้า.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายรัฐกับการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)