ตัวอย่างแบบทดสอบหน้าที่พลเมือง

แบบทดสอบวิชาสังคม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง


1. สถาบันทางการเมือง ที่เป็นหลักในการปกครองประเทศ คือ

รัฐ

รัฐบาล

รัฐสภา

รัฐธรรมนูญ


2. องค์ประกอบ 4 ประการของรัฐองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด คือ

มีดินแดนที่มีอาณาเขตแน่นอน

มีประชากรจำนวนหนึ่งอาศัยอยู่

มีรัฐบาล

มีอำนาจอธิปไตย


3. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการจัดระเบียบสังคม

มนุษย์มีความต้องการที่แตกต่างกัน

มนุษย์มีอาชีพต่่างกัน

มนุษย์อยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก

มนุษย์มีระดับฐานะทางสังคมต่างกัน


4. นายป๋วย อึ้งภาภรณ์ ต้องการเห็นการเมืองประเทศไทยเปลี่ยนแปลงโดยสันติวิธีโดยใช้หลักใด

อำนาจคือธรรม

ธรรมคืออำนาจ

เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร

ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศ


5. สาเหตุสำคัญที่มำให้รัฐบาลอ่อนแอ คือ

การซื้อขายเสียง

สื่อมวลชนโจมตี

ระบบหลายพรรค

ประชาชนไม่สนใจการเมือง


6. บทบาทนักศึกษาไทยในทางการเมืองเห็นชัดที่สุดในเหตุการณ์ใด

มิถุนายน 2475์

ตุลาคม 2516

ตุลาคม 2519

พฤษภาคม 2535


7. การปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เป็นการปกครองในลักษณะใด

แยกอำนาจ

แบ่งอำนาจา

รวมอำนาจ

กระจายอำนาจ


8. การไดรับความคุ้มครองจากรัฐในเรื่อง ชีวิตและทรัพย์สิน เป็นเรื่องใด

อิสรภาพ

สิทธิ

เสรีภาพ

ภราดรภาพ


9. ระบบการปกครองใดที่มีผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาดสูงสุดเพียงคนเดียว

เผด็จการ

อภิชนาธิปไตย

อคณาิปไตย

คอมมิวนิสต์


10. ประเทศใดมีรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรง

ไทย

ฝรั่งเศส

อังกฤษ

ไม่มีข้อถูก


11. ปัจจัยใดไม่เอื้อต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย

การมีพรรคการเมืองเดียว

การมีสภาพเศรษฐกิจที่ดี

การที่ประชากรมีการศึกษาสูง

การที่ประเทศมีชนชั้นกลางมากกว่าชนชั้นอื่น


12.. รัฐใดเป็นรัฐเดี่ยว

มาเลเซีย

สหรัฐอเมริกา

สวิตเซอร์แลนด์

ฝรั่งเศส


13. ผู้ใดไม่สามารถไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้

นายอ้วนอายุ 18 ปี 3 เดือน 1 วัน

นายผอมมีเชื้อชาติจีน สัญชาติไทย

นายเก่งถูกคุมขังข้อหาทำร้ายร่างกาย และได้รับการปล่อยตัวหลังวันเลือกตั้ง 1วัน

นายจ้านลาสิกขาบทก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน


14. ข้อใด คือ ความหมายของนิติกรรม

จารีตประเพณี

ดุจพินิจ

วัฒนธรรม

กฏหมาย


15. บุคคลใดจำเป็นต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน

นักโทษ

พระภิกษุ

ข้าราชการ

ทหารเกณฑ์


16. ข้อใด เป็นที่มาของ กฏหมาย

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

คำสั่งของ กกต ในการตัดสิทธิผู้สมัคร สส.

พระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

พระบรมราโชวาทในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง


17. ขอสังหาริมทรัพย์ คือข้อใด

เรือนแพที่ตั้งอยู่ริมน้ำ

ชิงช้าสวรรค์ในงานวัด

ตู้โทรศัพท์สาธารณะริมถนน

กรวดที่โรยบนถนนที่บดอัดแล้ว


18. ผู้พิพากษาของไทยสังกัดหน่วยงานใด

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

หน่วยงานอิสระ

ฝ่ายตุลาการ


19. รัฐเดี่ยว คืออะไร

รัฐที่มีรัฐบาลเดียวใช้อำนาจอธิปไตย

รัฐที่ประชาชนอยู่ใต้รัฐบาลเดียวกัน

รัฐที่มีหน่วยงานปกครองท้องถิ่นที่มีส่วนร่วม

ถูกทุกข้อ


20. รัฐสภา มีหน้าที่อะไร

ออกกฏหมายตามที่กลุ่มผลประโยชน์ต้องการ

ให้ความไว้วางใจแก่ฝ่ายบริหารในการบริหารประเทศ

ควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย

ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามกฏหมาย


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อช่วยสอน

คำสำคัญ (Tags)#ตัวอย่างข้อสอบหน้าที่พลเมือง ม.5

หมายเลขบันทึก: 386006, เขียน: 18 Aug 2010 @ 23:05 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 07:05 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)